Hvem kan få tjenesten?

Rett til BPA gjelder personer under 67 år som har et langvarig behov for personlig assistanse og avlastning i minst 32 timer ukentlig dersom en slik organisering vurderes til å være mest hensiktsmessig.

BPA kan også innvilges til personer som faller utenom kriteriene over dersom kommunen vurderes BPA som mest hensiktsmessig.

Det er innholdet i, og formålet med bistanden personen har behov for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag for rett til BPA.

Når BPA innvilges avsluttes tidligere innvilget støttekontakttjeneste.