Føringer fra Nordland Fylke 
Fylkestinget i Nordland har de siste årene øremerket 1,66 mill. kroner til gründerfond for å gi alle kommunene rom for satsing på gründere i alderen 18 - 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Hemnes kommune mottok fram til og med 2018 kroner 30.000 i året fra dette gründerfondet, og selv om ordningen nå er avviklet, har kommunen fremdeles noe midler igjen. 
 
Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Kommunene skal selv ha utarbeidet nærmere retningslinjer for forvaltning av midlene*. Det er viktig at kommunene ser gründerfondet i sammenheng med Innovasjon Norges tilbud til unge etablerere. 
Kommunene må rapportere på bruk av midlene på samme måte som for det ordinære næringsfondet, dvs. at tilsagn fra gründerfondet rapporteres enkeltvis i www.regionalforvaltning.no.
 
*Føringer fra Hemnes kommune
Ref. KST-sak 42/13 GRÜNDERFOND 2013
 
Hemnes kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for forvaltning og bruk av gründerfond: 
* Gründerfondet skal tilgodese gründere i alderen 18 – 35 år med konkrete forretningsidéer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift fortrinnsvis i Hemnes kommune – og der disse faller utenfor Innovasjon Norges individuelle ordninger. (link til IN)
* Tilskuddet til hver søknad/prosjekt har et maksimumsbeløp som ikke skal overstige kr. 15.000,- 
* Dekning av egne utgifter som f.eks. tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse kan dekkes med inntil maks 50% av beregna utgifter. 

Gründerfondet skal ikke benyttes til å finansiere kommunens egne tiltak og tilbud til gründeropplæring. 
Forvaltningen og rapportering av bruke av midlene delegeres til rådmann.
 
Ta kontakt med Bygdeutvikler hvis du har spørsmål i forbindelse med Gründermidlene.