Hemnes kommune legger følgende til grunn for sin frivillighetspolitikk:

 • Frivillig arbeid bidrar til å gjøre Hemnes til et bedre sted å bo i.
 • Frivillig arbeid er en ressurs for kommunen sine innbyggere.
 • Frivillig arbeid bidrar til å styrke lokal tilhørighet, engasjement og fellesskap.
 • Frivillig arbeid gir det enkelte menneske mulighet til personlig utfoldelse, sosial kontakt, å vise sosialt ansvar og medmenneskelighet.
 • Frivillig arbeid som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene, og økt livskvalitet for brukerne.


Prinsipper:

 • Kommunen skal være en viktig samarbeidspartner for å koordinere frivillig innsats.
 • Kommunen skal stimulere til at så mange som mulig kan delta i samfunnsnyttig frivillig innsats.
 • Samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere – og ikke erstatte – offentlige tjenester. Kommunen har ansvar for velferdstilbudenes art, omfang, kvalitet og pris. Samarbeid med frivillige betyr ikke overføring av ansvar.
 • Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar. Samarbeid med frivillige skal være uavhengig av svingninger i kommuneøkonomien.
 • Frivillig sektor og Hemnes kommune er likeverdige parter i samarbeidet.
 • Det skal være enkelt å være frivillig – de frivillige skal være lett tilgjengelig.


Hva er frivillig arbeid:

      Frivillig arbeid er aktivitet som

 • er ulønnet.
 • utføres overfor andre enn egen familie.
 • som er organisert gjennom lag og foreninger, eller etter avtale med f.eks. kommunen.
 • forutsetter aktiv deltakere. Medlemskap i en organisasjon er i seg selv ikke frivillighet.


Gjennomføring og evaluering av frivillighetspolitikken

 • Kommunestyret skal hvert år – i junimøtet – behandle status på frivillighetsarbeidet i kommunen, samt gjennomgå, evaluere og vedta ny tiltaksplan.
 • Kommunens frivillighetsstrategi tas opp til revisjon minst en gang i hver valgperiode
   

Sammen jobber vi mot målet i Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025:
"I 2025 er Hemnes en foregangskommune når det gjelder samspill og samarbeid."