Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forebyggende og behandlende tiltak for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon. Metoden er prøvd ut og evaluert i flere land. Kursene er lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon. Deltakerne lærer metoder og teknikker rettet mot å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Deltakerne trenes også i å engasjere seg i lystbetonte aktiviteter og i å utvikle sosiale relasjoner.

KiD-kurs i Hemnes holdes av rus- og psykiatritjenesten med jevne mellomrom.

friskliv_banner.png