Frisklivssentralen i Hemnes ble startet opp høsten 2015 som et prosjekt. Hovedformålet med prosjektet var å få bygget opp en velfungerende Frisklivssentral med relevante tilbud i løpet av en 3-årsperiode. I desember 2016 vedtok kommunestyret i Hemnes at frisklivssentralen skulle være et fast tilbud i helsetjenesten i kommunen.

En frisklivssentral hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Det er et lavterskeltilbud og man trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta.

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste.  Alle frisklivssentraler har som minimum tilbud om hjelp til økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og snus- og røykeslutt. I tillegg har mange egne tilbud til barn og unge, søvnkurs, kurs i depresjonsmestring og mestring av belastning og samtaler om alkoholvaner. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av tjenesten og gjennomføring av tilbudene.

Frisklivssentralen i Hemnes har et tilbud om hjelp til fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og søvnveiledning til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Det har vært gjennomført et røykesluttkurs i samarbeid med Stamina bedriftshelsetjeneste. Etter hvert håper vi å få til et fungerende tilbud innenfor søvn, KiD og KiB i samarbeid med tilbud som allerede finnes i kommunen.

Frisklivssentralen har oversikt over lokale lavterskeltilbud og samarbeider med en rekke andre offentlige, private og frivillige aktører. Målet er å styrke deltakernes helse, livskvalitet og mestring av helseplager og sykdom. Aktuelle samarbeidsparter er:

  • helse- og omsorgstjenesten i kommunen, som for eksempel fastleger, fysioterapeuter og psykiatri- og rustjenesten.
  • kommunale, fylkeskommunale og offentlige tilbud, som for eksempel NAV
  • spesialisthelsetjenesten 
  • frivillige og private organisasjoner som for eksempel pasientorganisasjoner og treningssentre
  • Introduksjonsprogram

friskliv_banner.png