Åpningstider  Mandag til fredag kl. 09:00-15:00

Telefon 75 19 70 46
E-post  tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Tildelingskontoret svarer på spørsmål, gir veiledning, tar imot og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.

Tildelingskontoret er koordinerende enhet for voksne over 18 år, og skal ved behov for helse- og omsorgstjenester

 • gi innbyggerne et henvendelsessted for råd, veiledning og søknad om helse- og omsorgstjenester
 • ta utgangspunkt i søkers egne ressurser
 • sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor i kommunen de bor
 • sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • sikre koordinerte tjenester
 • sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester

Tildelingskontoret behandler søknad om:

 • Avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Dagrehabilitering
 • Helsehjelp i hjemmet (hjemesykepleie)
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan
 • Institusjon – langtids- og korttidsopphold
 • Middagslevering
 • Omsorgsbolig
 • Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester
 • Omsorgslønn
 • Praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp)
 • Psykisk helsehjelp i hjemmet
 • Støttekontakt
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede (drosjekort)
 • Trygghetsalarm