Alle med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen utarbeides i samarbeid med tjenestemottaker.

Hvordan få en individuell plan?
Ønske om individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til kommunen om behov for individuell plan.

Henvendelser om individuell plan skal rettes til kommunen ved

  • Koordinerende enhet for barn og unge - telefon 481 54 718
  • Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester for voksne - telefon 75 19 70 46

Koordinator
Det er koordinerende enhet i kommunen som har det overordnede ansvaret for individuell plan og for oppnevning av koordinator.

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Pasientens og brukerens ønske skal vektlegges ved valg av koordinator.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.