Søknad
Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad fra bruker med nødvendige helseopplysninger. Du må legge ved en fullmakt dersom det er en annen som søker for deg.

Søknadsskjema finnes på www.hemnes.kommune.no eller fås ved å kontakte Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester på telefon 75 19 70 46. Tildelingskontoret kan på henvendelse gi mer utfyllende informasjon om tjenestetilbudet, og om nødvendig bistå med å formulere en skriftlig søknad.

Saksbehandling
Så snart tildelingskontoret har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet. Tildelingskontoret innhenter opplysninger om deg ved å ringe deg, eller avtaler med deg om å komme på hjemmebesøk. Det foretas individuell kartlegging og vurdering i forhold til behov for hjelp. Kommunen plikter å behandle saken uten ugrunnet opphold, hvis søknaden ikke kan behandles innen fire uker får du skriftlig beskjed om dette.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så fort som mulig. Dersom dette ikke kan gjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når du kan forvente at det blir fattet et vedtak.

Vedtak
Tildelingskontoret fatter vedtaket etter at saken er utredet og nødvendig informasjon innhentet. I vedtaket beskrives hva slags tjeneste du er tildelt og hvor mye hjelp du kan forvente å motta. Dersom det skal betales for tjenesten vil dette bli opplyst om i vedtaket. Dersom det vurderes at du ikke har behov for hjelp, vil du motta et vedtak om avslag.

Klagemulighet
Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen og/eller til Fylkesmannen i Nordland. Du kan klage på vedtaket innen en frist på fire uker.