Omsorgsstønad er en økonomisk ytelse til den som over tid yter særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers måtte vært utført av kommunen.

Hvem kan få tjenesten?
Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen skal skje i samarbeid med omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.  Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet foregår over mange timer per måned, er fysisk eller psykisk belastende, innebærer avbrudd i nattesøvn eller fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.

Den omsorgstrengende må søke NAV om hjelpestønad før søknad om omsorgsstønad blir behandlet. Innvilget hjelpestønad tas med i beregningen og kommer til fradrag ved beregning av omsorgsstønad. Det gis ikke full lønn for hver time som utføres. Omsorgsstønad er ikke en erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Utbetaling av stønad
Omsorgsstønad utbetales etterskuddsvis hver måned. Det gis ikke omsorgsstønad ved innleggelse i sykehus, korttidsopphold i sykehjem eller avlastningsopphold over 3 uker årlig. Omsorgsyter plikter å gi kommunen beskjed ved periodevis opphør av omsorgsarbeid.