Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten skal bidra til at omsorgsgiver/pårørende får nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og forebygge utmatting. Tjenesten skal også bidra positivt til å opprettholde gode familierelasjoner og et sosialt nettverk.

Avlastningen kan gis i eller utenfor eget hjem eller som opphold i institusjon.

Avlastning i institusjon for barn og unge kan gis både på ukedager og som helgeopphold hver tredje helg. Helgeoppholdet varer fra fredag etter skoletid og fram til mandag morgen. I tillegg kan det innvilges ferieavlastning, i hovedsak inntil 10 dager.

Hvem kan få avlastning?
Familie og pårørende som har omsorgsoppgaver for kronisk syke eller funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov knyttet til ivaretakelse av egen helse og dagliglivets praktiske eller personlige gjøremål.

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.