Langtidsopphold i sykehjem er kommunens høyeste omsorgsnivå med heldøgns tilbud om medisinsk behandling, pleie og omsorg. Tilbudet gis i somatisk avdeling eller i avdeling for demente.

Hvem kan få tjenesten?
Tjenesten tildeles når personer på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap, ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål, og ikke lenger kan bo hjemme eller nyttiggjøre seg andre tilbud som kommunen kan tilby.