Tjenesten er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem for å imøtekomme et midlertidig behov for heldøgns pleie og omsorg, og kan gis som døgn-, dag- eller nattopphold.

Tilbudet gis i forbindelse med observasjon og utredning av hjelpebehov, rekonvalesens etter sykehusopphold, rehabilitering og lindrende behandling og pleie ved livets slutt.