Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Ordningen skal ikke brukes til lege- og tannlegebesøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og omsorgstjenesten som for eksempel transport til og fra dagsenter.

Hvem kan få tjenesten?
Transportberettigede må være bosatt og folkeregisteret i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.

For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden, som for 2018 er kr 187 268,-. Som inntekt regnes "alminnelig inntekt" iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader.

Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, eller blinde.

Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal ikke godkjennes for TT-ordningen. Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.