samhandlingsreformen[ 1].png

 Samhandlingsreformen vil få store konsekvenser for den kommunale økonomien i årene som kommer.

I 2012 er de økonomiske overføringene fra Staten knyttet til utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusopphold.

Hemnes kommune får i 2012 overført kr 5.974.000. i forbindelse med Samhandlingsreformen.

Av dette beløpet går ca kr 4.484.472 til å medfinansiere pasienter på sykehus. Beløpet er stipulert ut fra Hemnes kommunes forbruk av sykehus i første og andre tertial 2011.

Status for medfinansiering av sykehustjenester er pr 31.08.2012 kr 546.043,-  i overforbruk av tjenester sammenlignet med stipulert beløp. 

På landsplan er det avsatt kr 640 mill kr til utskrivningsklare pasienter. For Hemnes vil dette tilsvare ca kr. 648.000.

På sikt er det vedtatt å avsette i overkant av 1 milliard kroner til døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Av disse er det stipulert at Hemnes kommune vil få kr 1.125.000.

Ut over disse midlene er det lite som overføres til kommunene for å bygge opp tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser.

Du kan finne mer om økonomiske virkemidler i Samhandlingsreformen på Helsedirektoratets hjemmesider. og KS sine hjemmesider.


Under finner du noen linker til aktuelle dokumenter: