samhandlingsreformen[ 1].png


Avtaler mellom kommunene og Helseforetaket skal inngås for å etablere helhetlige pasientforløp gjennom samarbeid innenfor og på tvers av tjenestenivåene. Avtalene er regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i den hensikt å understøtte gjennomføringen av samhandlingsreformen.


Det er inngått 11 tjenesteavtaler og en fellesavtale mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF

linje.png


Lovpålagte avtaler

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6-2 oppstiller krav til samarbeidsavtalens innhold. Samarbeidsavtalen skal som minimum omfatte følgende avtaler:

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og
en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering
og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus

4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd.

5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige
nettverk og hospitering

7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

8. samarbeid om jordmortjenester

9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt


10. samarbeid om forebygging

11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden


I tillegg har partene vært enige om å inngå en Felles samarbeidsavtale.