Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Søk HER

Plassalternativer

Du kan søke om følgende plasstyper:

 • Hel SFO-plass gir tilbud innenfor SFO sin åpningstid i alle skoledager (Skoleruta)
 • Halv SFO-plass gir plass innenfor SFO sin åpningstid inntil 12 timer per uke alle skoledager (skoleruta)
 • Tilleggsplass-SFO gir plass alle virkedager utenfor skoleruta SFO har åpent.
 • For å benytte tilleggsplass må barnet ha hel SFO-plass eller halv SFO-plass.
 • Dagplass-SFO kan kjøpes ved behov (må avtales i rimelig tid før behov).

Moderasjon

 • Hemnes kommune har søskenmoderasjon innad SFO der det for 1.barn betales full pris, barn nr. 2 gis 50% moderasjon – øvrige barn betaler 25% av full sats. Søskenmoderasjon gjelder for opphold. Kost kommer i tillegg.
 • Hemnes kommune har også søskenmoderasjon på tvers av enhetene SFO og Barnehage. Her tilfaller søskenmoderasjon det yngste barnet som da vil bli barnehagebarnet.
 • Hemnes kommune følger nasjonale ordninger om reduksjoner i foreldrebetalingen basert på husholdningens samlede bruttoinntekter, jmf. Forskrift til Opplæringslova, kap. 1 B. Ordningen er søknadsbasert – du finner link til søknadsskjema under kapittel Redusert foreldrebetaling SFO.

Priser 01.01.2024

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. og 2. trinn skal få gratis SFO 12 timer hver uke fom. 01.08.23.

I Hemnes kommune betyr dette gratis halv plass ( som utgjør 12 timer i uka ) for 1. og 2. trinn.

Kostpenger er ikke inkludert i denne ordningen.

Hvis barnet også er tildelt tilleggsplass faktureres det for tilleggsplassen.

 

I Hemnes kommune har vi skoleåret 2023/2024 følgende plasstyper/tilbud i SFO:

 

Plasstype:

 

 

 

Hvor er SFO-plassen lokalisert:

 

 

 

Hel plass

Kr. 3144,- pr.mnd

Skolen der barnet er elev

Hel plass for 1. og 2. klasse

kr. 1510,- pr. måned Skolen der barnet er elev

Halv plass

Kr. 1634,- pr. mnd

Skolen der barnet er elev

Halv plass -  12 timer for 1. og 2. klasse*

Gratis

Skolen der barnet er elev

Tilleggsplass

(i ferier og dager utenom skoleruta)

Kr. 327,-  pr.mnd. i 10 mnd.

Til sammen kr. 3270,- pr. år

Tilleggsplass tilbys ved Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole.

Det vil si:

 • SFO-elever ved Bleikvassli og Bjerka skole har tilleggsplassen ved Korgen sentralskole.
 • SFO-elever ved Finneidfjord skole har tilleggsplassen ved Hemnes sentralskole

Dagplass

Kr. 450,- pr. dag

 

For sen henting

Kr. 134,- pr. påbegynt kvarter

 

Kostpenger

Kr. 200,- pr. mnd.

 

 

 • Hemnes kommune har søskenmoderasjon innad SFO der det for 1.barn betales full pris, barn nr. 2 gis 50% moderasjon – øvrige barn betaler 25% av full sats. Søskenmoderasjon gjelder for opphold. Kost kommer i tillegg.
 • Hemnes kommune har også søskenmoderasjon på tvers av enhetene SFO og Barnehage. Her tilfaller søskenmoderasjon det yngste barnet som da vil bli barnehagebarnet.
 • *Barn som går i 1. og 2. klasse har tilbud om 12 timer gratis SFO-opphold i uka (1/2 plass)
 • *Hvis 1. og 2. klasse-barnet har tilbud om hel SFO-plass, så skal barnet ha gratis tilbud om 12 timer pr. uke – dvs. at da betales det bare for differansen mellom hel og halv plass.
 • Barn med særskilte behov har gratis opphold fom. 5. tom. 7. klassetrinn.

Innmelding/oppsigelse/endringer

Hovedopptak av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for ett skoleår. Søknadsfrist for SFO plass er 1. mai. Opptak i løpet av skoleåret skjer fortløpende og gjelder ut skoleåret opptaket har funnet sted.

Det betales fra den dato barnet er tildelt plass. SFO-plass kan sies opp av bruker med 2 måneders varsel. Oppsigelse eller endring skal skje skriftlig til skolen, på fastsatt skjema via kommunes nettside. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Dersom det foreligger vesentlig mislighold (for eksempel manglende betaling eller overskredet avtalt oppholdstid) kan daglig leder/rektor si opp plassen med en måneds varsel. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Jf. Vedtektene.

Søknadsskjema

SFO-plassen tildeles etter søknad. Du kan få hjelp fra kommunen til å søke. Henvendelse om dette skjer til Servicetorget, eller til den skolen hvor barnet er tildelt plass. Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig, og senest en måned etter søknadsfristen.

Søknad om plass gjør du gjennom denne linken 

Redusert foreldrebetaling SFO

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. -  4. klassetrinn med SFO-plass

Foreldrebetalingen for en SFO-plass skal for første barn i SFO ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens bruttoinntekter, begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling, jf. Opplæringslovens § 13-7.

Beregningen av inntektsgrensen gjøres ut fra den gjeldende satsen for en hel SFO plass.

Fra 1. august 2023 innebærer dette at husholdninger med en samlet inntekt under 553 117,- kroner har rett til redusert foreldrebetaling for hel plass i SFO. For søsken fastsettes foreldrebetalingen automatisk etter de kommunalt fastsatte prosentsatser for søskenmoderasjon.

Du må søke om dette

For å motta redusert foreldrebetaling må foreldre/foresatte med samme folkeregistrerte adresse som barnet søke om dette. Søknaden gjelder for ett skoleår om gangen.

Søknaden innleveres i et elektronisk søknadsskjema som du finner på Hemnes kommunes hjemmeside

Du må sende inn kopi av skattemeldingen

Etter hvert vil kommunen kunne hente inn husholdningens samlede person- og kapitalinntekter, samt opplysninger om husholdningen, direkte fra Skattekontoret og Folkeregisteret. Dette er per dato ikke klart ennå, så dere må legge ved siste skattemelding ved søknaden.

Er husholdningens inntekt vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, må søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Dokumentasjon som ettersendes må være kommet frem til kommunen innen gjeldende søknadsfrister.

Søknadsfrister og saksbehandling

For å få redusert foreldrebetaling fra august måned er søknadsfristen 1. juli. Søknader som er innkommet innen 1. juli og innvilges, gis virkning fra og med august måned og varer ut kommende skoleår så lenge vilkårene oppfylles.

Søknader som kommer inn etter 1. august behandles fortløpende, og innvilget søknad gis virkning fra og med etterfølgende måned. For mye fakturert trekkes på neste faktura.

Søknadsskjema finner du her

Mer om ordningen kan leses på Lovdata.no:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492