Vedtatt i HOKU (Helse-, Oppvekst- og Kulturutvalget) 26.05.21.    Evaluering og drøfting av reglementet har vært ute i skolene sine organ.        

Ordensreglementet gjelder fra 01.08.2021.

Regler for orden og oppførsel Hemnes kommune

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Hemnesskolene har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.              

Om ordensreglementet

Forskrift om ordensreglement for Hemnesskolene er hjemlet i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæring (Opplæringsloven), § 8-1, 3 avsnitt, § 9a-10 og    9a-11.

§1 Formål

Ordensreglementet skal være et bidrag i arbeidet for å fremme et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle elever. At elever blir utsatt for mobbing/krenkende atferd, skal ikke aksepteres i Hemnesskolene. Ordensreglementet skal informere elever, ansatte og foreldre om elevenes rettigheter, plikter og reaksjoner ved brudd på ordensreglementet. Ordensreglementet gjennomgås årlig i skolenes utvalg og råd. Ordensreglementet danner grunnlag for Hemnesskolene sitt øvrige skolemiljøarbeid.

§2 Innhold og virkeområde

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles. Ordensreglementet gjelder for alle elever i Hemnesskolene. Reglementet gjelder ikke for kommunens kulturskole, grunnskoleopplæring for voksne, ved leksehjelp og SFO (skolefritidsordningen).

Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene i undervisningslokaler, fellesrom og uteområder. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel på uteskole, i prosjekter, leirskole og studieturer. Ordensreglementet omfatter også hendelser på skoleveien, dersom skolen får kjennskap til dette.

§3 Skolens egne regler

I tillegg til dette ordensreglementet gis den enkelte skole, ved skolens rektor rett, til å vedta nødvendige tilleggsbestemmelser tilpasset lokale forhold. Rektor må sikre at elever, ansatte og foreldre blir hørt før reglene bestemmes. Lokale tilleggsbestemmelser må være i samsvar med intensjonen i det kommunale ordensreglementet. Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles lokale regler.

Den enkelte klasse skal ha regler om orden og oppførsel tilpasset elevenes alder. Reglene skal lages i samarbeid med elevene.

§4 Elevenes rettigheter

Som elev har du rett til:

  • et godt, trygt og inkluderende skolemiljø.
  • å bli møtt med omsorg og respekt.
  • en hverdag uten krenkelser/mobbing.
  • å ha dine eiendeler i fred.

§5 Orden

I Hemnes skolene skal elevene ha god orden. Det er god orden å:

a) møte presis på skolen og til undervisningen og være til stede hele skoledagen.
b) ha skolesakene i orden og ha med nødvendig læremidler og utstyr. 
c) ta godt vare på personlige eiendeler (skolen er ikke ansvarlig for elevers eiendeler).
d) gjøre arbeid man blir pålagt til rett tid.
 

§6 Oppførsel

I skolene i Hemnes skal elevene ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

a) vise hensyn og respekt for hverandre.
b) snakke godt om og til hverandre og unngå skjellsord, banning og annet grovt språk.
c) være på skolen og delta aktivt i undervisningen hele skoledagen.
d) bidra til arbeidsro i opplæringen og rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte.
e) holde skolens område rent og ryddig og ta godt vare på alt som tilhører skolen.
f) bare ha med eller spise godteri, drikke brus eller lignende når det er avtalt med lærer.
g) bare publisere bilder, film av eller andre personopplysninger om elever eller ansatte når de har samtykket til dette.
h) bare bruke skolens datautstyr og internettilgang til skolerelaterte ting, hvis ikke annet er avtalt med lærer.                                                                                                                                                    i) følge skolens regler for bruk av elevens mobiltelefoner, digitale klokker, nettbrett, elektroniske spill eller lignende (skolen kan ha regler om hvor og hvordan elevene skal oppbevare slikt utstyr, og om når elevene eventuelt får lov å bruke slikt utstyr. Skolen kan ikke ha forbud mot å ha med slikt utstyr på skolen).
j) ikke mobbe eller på andre måter krenke andre, f.eks. fysisk, verbalt eller digitalt.
k) ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler.
l) ikke ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område.
m) ikke jukse eller forsøke å jukse på prøver eller innleveringer.

§7 Reaksjoner dersom elever bryter reglene

Alle reaksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder, forutsetninger, utvikling og modenhet, noe som betyr at like tilfeller ikke alltid skal behandles likt. Å straffe en hel gruppe elever for noe én elev har gjort er ikke lov. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er heller ikke lov.
Dersom en elev bryter reglene i ordensreglementet, kan det føre til disse reaksjonene:

a) Veiledning av eleven.
b) Samtale med eleven med fokus på positiv og ønsket atferd.
c) Muntlig/skriftlig advarsel eller anmerkning på ungdomstrinnet. Skolene skal ha skriftlige retningslinjer for bruk av anmerkninger, for å sikre lik praksis.
d) Kontakt med foreldre/foresatte.
e) Beslag av gjenstander brukt i strid med ordensreglementet. Beslaglagte gjenstander leveres tilbake til eleven etter skoletid samme dag. Farlige gjenstander gis foreldrene.
Ulovlige gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overlates til politiet.
f) Tap av goder.
g) Pålegg om å rette opp skade påført skolen (f.eks. rydde søppel, fjerne tagging).
h) Dersom eleven blir tatt i fusk, kan dette medføre annullering av prøver/eksamen.                    
i) Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av skoledagen.
Dette skal besluttes av rektor, men kan delegeres til lærer for inntil to klokketimer. Skolen  skal dokumentere slik bortvisning skriftlig. Foreldre skal varsles før elev bortvises for resten av dagen, og eventuell hjemsendelse av eleven må avklares med foreldrene.

j) Bortvisning fra undervisningen en til tre dager for elever på 8.-10. trinn. Dette må besluttes av rektor selv i et enkeltvedtak etter varsel til foreldre. 

Skolen må vurdere om eleven skal bortvises fra undervisningen og få et annet tilbud på skolen den perioden bortvisingen varer, eller bortvises ved at eleven sendes hjem.

k) Midlertidig eller permanent klassebytte. Dette må besluttes av rektor i et enkeltvedtak.
l) Midlertidig eller permanent skolebytte. Dette må besluttes av kommunen i et enkeltvedtak.

m) Mulig nedsettelse av orden/oppførsels karakter

§8 Vurdering i orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven følger kommunens og skolens ordensreglement. Det er anledning til å bruke nedsatt karakter i orden/oppførsel som en sanksjon ved grove eller klanderverdige enkelthendelser.

§9 Skade eller hærverk

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.
Se regler om dette i skadeserstatningsloven § 1-1 og § 1-2.

§10 Straffbare forhold

Har en elev begått straffbare handlinger skal skolen alltid vurdere å ta opp saken med politiets forebyggende tjeneste. Skolene skal også vurdere om straffbare forhold bør anmeldes til politiet, også dersom eleven er under den kriminelle lavalder (15 år). Relevante momenter er forholdets alvor, om det er et enkeltstående tilfelle eller gjentakelse, elevens alder og utvikling, skolens forhold til og samarbeid med elev og foreldre med videre. Skolen skal på forhånd alltid avklare en anmeldelse med Rådmann.

§11 Saksbehandling -fremgangsmåten ved bruk av reaksjoner

Elevens beste skal være et grunnleggende hensyn når skolen vurderer en reaksjon. Eleven skal få anledning til å uttale seg før skolen bestemmer en reaksjon. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg. Alle reaksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette.

Ved bortvisning en til tre dager, klassebytte eller skolebytte, skal det fattes enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Før det blir fattet et enkeltvedtak, skal skolen vurdere om andre tiltak eller reaksjoner kan benyttes. Eleven og foreldrene skal varsles på forhånd og gis rett til å uttale seg. Et enkeltvedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra eleven/foreldrene mottar vedtaket. Klagen sendes skolen. Dersom skolen/kommunen ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, blir det sendt til Fylkesmannen som klageinstans.

§12 Ikrafttredelse

Dette ordensreglementet trer i kraft 1.8.2021 og evalueres hvert 4 år. Skolenes råd og utvalg skal få mulighet til å uttale seg før endringer i reglene vedtas.