Hemnes voksenopplæring

Besøksadresse/postadresse: Gammelskolen, Skolegata 6a, Hemnesberget

Rektor: Tore Wetting

E-post: tore.wetting@hemnes.kommune.no 

Telefon: 75 19 78 81 Telefax: 75 19 79 10

Fagleder: Egil Marthinussen
Telefon: 99 23 53 52

E-post: egil.marthinussen@hemnes.kommune.no

Hemnes voksenopplæring har de siste årene vokst i omfang og innhold.    Skolen drives etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Introduksjonsloven, Opplæringsloven og Rundskriv 09/11. Andre ting vi er opptatt av er: Språkpraksis, variert undervisning med fokus på faglig kvalitet, ekskursjoner, trygge rammer i et godt sosialt miljø, vurdering for læring, bevisst jobbing mot Norskprøve 2 og 3. 

 
 

De viktigste samarbeidspartnerne er:

Hemnes kommune, Hemnes sentralskole som vi er underlagt, NAV, Flyktningetjenesten, Imdi, Fylkesmannen, Vox, regionale voksenopplæringssenter

Antall ansatte:

4 fordelt på 3,6 årsverk.

Antall elever pr. d.d.:

38 fordelt på 10 nasjoner. Alle elevene har 3 dagers skoleuke. Noen har i tillegg to dager med språkpraksis.

Arbeidsinnvandrere:

På eget initiativ har vi lyktes med å få i gang en gruppe som pr. dato teller 7 elever.

Økonomi:

Skolen har i flere år, og fram til nå, utelukkende vært drevet av statlige tilskudd. Kommunen bidrar med lokaler.