Satser Barnehager

Satser barnehagene - Gjelder fra 01.01.21

 

 

Opphold 5 dager pr. uke

kr. 3.315,-

 

Opphold 4 dager pr. uke

kr. 2.652,-

 

Opphold 3 dager pr.uke

kr. 1.989,-

 

Opphold 2 dager pr.uke

kr. 1.326,-

 

Opphold ekstradag

kr. 265,-

(ingen søskenmoderasjon)

Søskenmoderasjon

50 %

75 %

fra 2. barn og

fra 3. barn

•     Satsene gjelder fulltidsplasser, korttidstilbudet i Bleikvassli barnehage har egne satser.
•     Dagsats ved tilfeldig kortvarig opphold begrenses i forhold til månedssats.
•     Kostpenger kommer i tillegg
•     Ved for sen henting påregnes et beløp på kr 130,- ved hvert påbegynt kvarter.
•     Det skal betales for 11 måneder pr. barnehageår; juli er betalingsfri. Trekk i foreldrebetaling skjer bare ved sykdom hos barnet jfr. vedtektenes § 15, eller dersom uforutsette situasjoner oppstår slik at barnehagen må stenges for en periode.                                                          

Foreldrebetalinga blir innkrevd forskuddsvis. Faktura sendes ut den 7. i hver måned med 14 dagers betalingsfrist.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesatsene - ta kontakt med: Frøydis Oksfjellelv

SFO (Skolefritidsordningen)

Hel plass

2935,-

pr. mnd

Halv plass

1525,-

pr. mnd

Dagplass

420,-

pr. dag

Tilleggsplass

305,-

pr. mnd.

Søskenmoderasjon

50 %

fra 2. barn

 

75 %

fra 3. barn

•     Ved for sen henting påregnes et beløp på kr 125,- ved hvert påbegynt kvarter.                               •     Faktura sendes ut den 7. i hver måned med 14 dagers betalingsfrist

Har du spørsmål knyttet til satsene for skolefritidsordningen - ta kontakt med: Frøydis Oksfjellelv

Kulturskolen

                                                                Skoleår / semester

Elevavgift pr. semester

Kr. 1265,-

Voksne pr. semester

Kr. 2775,-

Søskenmoderasjon

50 %

Instrumentleie

kr 800,- / 400,-

 

Gruppeundervisning

kr 1.730,- / 865,-

•     Innbetalingsgiro sendes ut i etterkant av semesterslutt det vil si i januar og i juni.
•     Fakturaen vil omfatte elevavgift, undervisningsmateriell og eventuell instrumentleie.
•     Den personen som oppgis som «foresatt 1» i påmeldingsskjemaet registreres som fakturamottaker.
•     Dersom fakturamottaker skal endres, må dette skje skriftlig til kulturskolen med ny fakturamottakers underskrift.

 Har du spørsmål knyttet til kulturskolesatsene - ta kontakt med: Elisabeth Ødegård

 

Sosialhjelp

Satser pleie og omsorg

Praktisk bistand

a. Betalingssatser pr. time

 

 

 

0-2 G

Maks kr 210/mnd

kr 204,-

 

2-3 G

Maks kr 1521/mnd

kr 255,-

 

3-4 G

Maks kr 2680/mnd

kr 306,-

 

4-5 G

Maks kr 3686/mnd

kr 357,-

 

5 G +

Maks kr 4142/mnd

kr 357,-

 

 

 

 

Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede boliger, pr. mnd

 

0-2 G

 

kr  210,-

 

2-3 G

 

kr 1521,-

 

3-4 G

 

kr 2680,-

 

4-5 G

 

kr 3686,-

 

5 G +

 

kr 4142,-

 

 

 

 

Salg av mat

a

Frokost, lunsj og kveldsmat

 

kr 38,-

b

Middag

 

kr 98,-

c

Middagslevering hjem 1/2 porsjon

 

kr 73,-

d

Middagslevering hjem - hel porsjon

kr 109,-

 

 

 

Dagplass

a

Dagplass

 

Kr 128,-

Utleie av trygghetsalarm

a

Leie pr. måned

 

Kr 158,-

 

     

Langtidsopphold

75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

Korttidsopphold

 

 

 

Døgnopphold pr. Døgn

 

kr 160,-

 

 

Dag-/nattopphold pr. Gang

 

kr 80,-

 

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold.

Avlastning er gratis.

 

 

 

Har du spørsmål knyttet til satsene i omsorgstjenesten - ta kontakt med : Unn Fagerbakk

Basseng

Folkebadet er gratis.

 
 

Renovasjon

haf gebyr.JPG

 

haf gul.JPG

haf kompost.JPG

Har du spørsmål knyttet til satsene for renovasjon - ta kontakt med : Jon Arne Leirvik

Eiendomsregistrering/matrikkelsaker

Eiendomsregistrering/matrikkelsaker

Gebyrregulativ-Matrikkelsak-2022.pdf

Har du spørsmål knyttet til satsene plan og byggesaker - ta kontakt med : Kjetil Sjåvik

Tilknytning til vann, avløp og feiing

Tilknytning til vann, avløp og feiing

Vedtatt av Hemnes kommunestyre for budsjettåret 2018

 

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader innenfor en beregningsperiode på 4 år.
 • Overslag over forventede drifts- og kapitalkostnader ligger til grunn når gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på vass- og avløpsanleggsloven av 16. mars 2012, brann- og eksplosjons-vernloven av 14. juni 2002 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann-, avløps- og feiegebyr.
 • Alle priser skal tillegges 25 % mva.

1.         Engangsgebyr for tilknytning VA

1.1 Normal sats

 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannforsyning:          313,40 kr/m2 BRA
 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett:                313,40 kr/m2 BRA
 • For bygg med lavere BRA enn 240 m2 betales tilknytningsgebyr for 240 m2 BRA.

1.2 Lav sats

 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannforsyning:          6 300 kr
 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett:                 6 825 kr

2.         Årsgebyr VA

2.1 Fastledd

Kommunens totale årsinntekter fra fastleddet skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: ca. 50 %
 • Avløp: ca. 50 %.

Årsgebyr fastledd

Vann

Avløp

Pris per abonnement

Kr 1 590,00

Kr 2 570,00

 

2.2 Forbruksledd

Forbruksleddet beregnes på grunnlag av

 1. enhetspris (pris per m3 vann) fastsatt nedenfor,
 2. det bruksareal som er oppgitt i matrikkelen og
 3. målt eller stipulert forbruk.

Enhetspris

Enhetspris for vann:

Enhetspris for avløp:

    13,80 kr/m3

        18,72 kr/m3

Målt forbruk

Forbruksleddet beregnes etter enhetspris og målt vannforbruk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Ved vesentlig avvik mellom vann- og avløpsmengde kan det vedtas et gebyr tilpasset dette.

Stipulert forbruk

Ordinært stipulert forbruk: 0,70 m3 per m2 BRA (bruksareal).

Stipulert forbruk for fritidsbolig: 25 % av ordinært stipulert forbruk.

3.         Gebyr for målt forbruk

Gebyr for vannmåler er differensiert slik etter vannledningens diameter:

 • Til og med 39 mm   kr. 290,-
 • 40 - 150 mm              kr. 501,-
 • større enn 150 mm kr. 559,-

Gebyr for vannmåler faktureres på 1 termin.

4.         Stengning av vanntilførsel

Gebyr for inspeksjon/kontroll ved avstengning av vannforsyning er lik gebyret for leie av vannmåler.

5.            Årsgebyr for feiing og tilsyn med røykkanal

Feiing og tilsyn utføres av kommunen i henhold til lov og forskrift. Årsgebyr for feiing og tilsyn fastsettes etter lokal forskrift med følgende satser:

 • Bolig 1 røykkanal kr 530,-
 • Bolig med 2 eller flere røykkanaler, per røykkanal kr 267,-
 • Beksotfjerning, per gang kr 852,-
 • Rengjøring av ildsted, trykkprøving o.l. inkl. transport, timesats kr 654,-