Satser Barnehager

Priser pr. 01.01.23

Opphold 5 dager pr. uke

kr. 3 000,-

 

Opphold 4 dager pr. uke

kr. 2 400,-

 

Opphold 3 dager pr.uke

kr. 1 800,-

 

Opphold 2 dager pr.uke

kr. 1 200,-

 

Opphold ekstradag (dersom barnehagen har kapasitet)

 

kr. 260,-

(ingen søskenmoderasjon)

Søskenmoderasjon

50 %

75 %

fra 2. barn og

fra 3. barn

 

•     Satsene gjelder fulltidsplasser, korttidstilbudet i Bleikvassli barnehage har egne satser.
•     Dagsats ved tilfeldig kortvarig opphold begrenses i forhold til månedssats.
•     Kostpenger kommer i tillegg
•     Ved for sen henting påregnes et beløp på kr 130,- ved hvert påbegynt kvarter.
•     Det skal betales for 11 måneder pr. barnehageår; juli er betalingsfri. Trekk i foreldrebetaling skjer bare ved sykdom hos barnet jfr. vedtektenes § 15, eller dersom uforutsette situasjoner oppstår slik at barnehagen må stenges for en periode.                                                          

Foreldrebetalinga blir innkrevd forskuddsvis. Faktura sendes ut den 7. i hver måned med 14 dagers betalingsfrist.

Har du spørsmål knyttet til barnehagesatsene - ta kontakt med: Frøydis Oksfjellelv

SFO (Skolefritidsordningen)

01.01.2023

Hel plass

3017,-

pr. mnd

Halv plass

1567,-

pr. mnd

Dagplass

432,-

pr. dag

Tilleggsplass

314,-

pr. mnd.

Søskenmoderasjon

50 %

fra 2. barn

 

75 %

fra 3. barn

•     Ved for sen henting påregnes et beløp på kr 125,- ved hvert påbegynt kvarter.                               •     Faktura sendes ut den 7. i hver måned med 14 dagers betalingsfrist

Har du spørsmål knyttet til satsene for skolefritidsordningen - ta kontakt med: Frøydis Oksfjellelv

Kulturskolen

                                                                Skoleår / semester pr. 2024

Elevavgift pr. semester

Kr. 1300,- semester / Kr. 2600,- skoleår

Voksne pr. semester

Kr. 2853,- semester / Kr. 5705,- skoleår

Søskenmoderasjon

50 %

Instrumentleie

kr 822,- / 411,-

Gruppeundervisning

kr 1.780,- / 890,-

Materialkostnader sang Kr 154,-
Materialkostnader kunst Kr 360,-

•     Innbetalingsgiro sendes ut i etterkant av semesterslutt det vil si i januar og i juni.
•     Fakturaen vil omfatte elevavgift, undervisningsmateriell og eventuell instrumentleie.
•     Den personen som oppgis som «foresatt 1» i påmeldingsskjemaet registreres som fakturamottaker.
•     Dersom fakturamottaker skal endres, må dette skje skriftlig til kulturskolen med ny fakturamottakers underskrift.

 

 Har du spørsmål knyttet til kulturskolesatsene - ta kontakt med: Elisabeth Ødegård

Sosialhjelp

Satser pleie og omsorg

Praktisk bistand

a. Betalingssatser pr. time

 

 

 

0-2 G

Maks kr 210/mnd

kr 204,-

 

2-3 G

Maks kr 1521/mnd

kr 255,-

 

3-4 G

Maks kr 2680/mnd

kr 306,-

 

4-5 G

Maks kr 3686/mnd

kr 357,-

 

5 G +

Maks kr 4142/mnd

kr 357,-

 

 

 

 

Betalingssatser for abonnementsordning for beboere i døgnbemannede boliger, pr. mnd

 

0-2 G

 

kr  210,-

 

2-3 G

 

kr 1521,-

 

3-4 G

 

kr 2680,-

 

4-5 G

 

kr 3686,-

 

5 G +

 

kr 4142,-

 

 

 

 

Salg av mat

a

Frokost, lunsj og kveldsmat

 

kr 38,-

b

Middag

 

kr 98,-

c

Middagslevering hjem 1/2 porsjon

 

kr 73,-

d

Middagslevering hjem - hel porsjon

kr 109,-

 

 

 

Dagplass

a

Dagplass

 

Kr 128,-

Utleie av trygghetsalarm

a

Leie pr. måned

 

Kr 158,-

 

     

Langtidsopphold

75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

Korttidsopphold

 

 

 

Døgnopphold pr. Døgn

 

kr 160,-

 

 

Dag-/nattopphold pr. Gang

 

kr 80,-

 

Prisene er fastsatt i forskrift. Etter 60 døgn betaler pasienten som ved langtidsopphold.

Avlastning er gratis.

 

 

 

Har du spørsmål knyttet til satsene i omsorgstjenesten - ta kontakt med : Unn Fagerbakk

Basseng

Folkebadet er gratis.

 
 

Renovasjon

haf gebyr.JPG

 

haf gul.JPG

haf kompost.JPG

Har du spørsmål knyttet til satsene for renovasjon - ta kontakt med : Jon Arne Leirvik

Kommunale lokaler

SATSER KOMMUNALE LOKALER 2024

Sted Leieobjekt Pris pr. time Pris pr.dag Pris helg
Bleikvassli skole Kantine og kjøkken 215 1329 1607
  Samfunnssal (gymsal - kan leie kjøkken som tillegg)  128 1103 1382
  Gymsal m/ garderober til trening 160    
Korgen Sammfunnshus Lillesal ( kjøkken kan leies som tilvalg) 128 643 910
  Storsal  ( kjøkken kan leies som tilvalg) 128 1103 1382
  Begge saler og kjøkken   1928 2507
Svartebukta Bare toiletter    288  
  Scene og toiletter   1329 1607
Korgen skole Minglerom 128 1103 1382
  Blackbox 128 643 910
Finni ungdomsklubb   128 643 910
Bjerka skole Storrom  128 643 910
Hemnes skole Bare Aula 128 1103 1382
  Miljørom (kjøkken kan leies som tilvalg) 128 643 910
  Aula, Miljørom og kjøkken   1928 2507
Hemnes idrettshall Hall m/ garderober 236 1071 1499
  Ved større idrettsarr. med innteker   5506  
  Ved komersielle formål, messer, konserter o.l.   10262  
  Leie av gulvplater -  kun utleie i hallen!!   3.985 pr. gang
Kantiner Olehallen / KOM /HOM 215 1329 1607
Kommunestyresalen Brukt som møterom av eksterne   675  
Alle steder Enkeltrom /møterom   290  
  Gymsal m/ garderober til trening 160    
  Basseng m/garderober 396    
  Bare garderober - pr. stk.   300  
Tillegg ved tilvalg i leie Enkelt lydutstyr   235  
  Bruk av projektor   107  
  Kjøkken   730  
  Lokaler brukes til offentlig fest     1654
  Ekstra leiedag -  utover 2 sammenhengende dager   546  

Eiendomsregistrering/matrikkelsaker

Eiendomsregistrering/matrikkelsaker

Gebyrregulativ-Matrikkelsak-2024.pdf

Har du spørsmål knyttet til satsene plan og byggesaker - ta kontakt med : Kjetil Sjåvik

Tilknytning til vann, avløp og feiing

Tilknytning til vann, avløp og feiing

Vedtatt av Hemnes kommunestyre for budsjettåret 2018

 

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader innenfor en beregningsperiode på 4 år.
 • Overslag over forventede drifts- og kapitalkostnader ligger til grunn når gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på vass- og avløpsanleggsloven av 16. mars 2012, brann- og eksplosjons-vernloven av 14. juni 2002 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann-, avløps- og feiegebyr.
 • Alle priser skal tillegges 25 % mva.

1.         Engangsgebyr for tilknytning VA

1.1 Normal sats

 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannforsyning:          313,40 kr/m2 BRA
 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett:                313,40 kr/m2 BRA
 • For bygg med lavere BRA enn 240 m2 betales tilknytningsgebyr for 240 m2 BRA.

1.2 Lav sats

 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannforsyning:          6 300 kr
 • Engangsgebyr for tilknytning til kommunalt avløpsnett:                 6 825 kr

2.         Årsgebyr VA

2.1 Fastledd

Kommunens totale årsinntekter fra fastleddet skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:

 • Vann: ca. 50 %
 • Avløp: ca. 50 %.

Årsgebyr fastledd

Vann

Avløp

Pris per abonnement

Kr 1 590,00

Kr 2 570,00

 

2.2 Forbruksledd

Forbruksleddet beregnes på grunnlag av

 1. enhetspris (pris per m3 vann) fastsatt nedenfor,
 2. det bruksareal som er oppgitt i matrikkelen og
 3. målt eller stipulert forbruk.

Enhetspris

Enhetspris for vann:

Enhetspris for avløp:

    13,80 kr/m3

        18,72 kr/m3

Målt forbruk

Forbruksleddet beregnes etter enhetspris og målt vannforbruk. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Ved vesentlig avvik mellom vann- og avløpsmengde kan det vedtas et gebyr tilpasset dette.

Stipulert forbruk

Ordinært stipulert forbruk: 0,70 m3 per m2 BRA (bruksareal).

Stipulert forbruk for fritidsbolig: 25 % av ordinært stipulert forbruk.

3.         Gebyr for målt forbruk

Gebyr for vannmåler er differensiert slik etter vannledningens diameter:

 • Til og med 39 mm   kr. 290,-
 • 40 - 150 mm              kr. 501,-
 • større enn 150 mm kr. 559,-

Gebyr for vannmåler faktureres på 1 termin.

4.         Stengning av vanntilførsel

Gebyr for inspeksjon/kontroll ved avstengning av vannforsyning er lik gebyret for leie av vannmåler.

5.            Årsgebyr for feiing og tilsyn med røykkanal

Feiing og tilsyn utføres av kommunen i henhold til lov og forskrift. Årsgebyr for feiing og tilsyn fastsettes etter lokal forskrift med følgende satser:

 • Bolig 1 røykkanal kr 530,-
 • Bolig med 2 eller flere røykkanaler, per røykkanal kr 267,-
 • Beksotfjerning, per gang kr 852,-
 • Rengjøring av ildsted, trykkprøving o.l. inkl. transport, timesats kr 654,-