VEDTEKTER FOR HEMNES KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS


kommunevåpen-mono-sideskiller.png


Bakgrunn:
Hemnes kommune vedtok i Kommunestyret den 13. mars 2008 å opprette en byggeskikkpris i Hemnes med første utdelingsår i 2008. Kommunestyret i Hemnes vedtok i KST-sak 72/21 den16.12.2021 følgende reviderte vedtekter for Hemnes kommunes byggeskikkpris, og disse gjøres gjeldende fra 01.01.2022. 

§ 1

Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.


§ 2

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, samt lag og foreninger, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

§ 3

Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune.

§ 4

Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdiger i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse.

§ 5

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.

§ 6

Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.

§ 7

Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fremmes innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. april i prisutdelingsåret. Kandidatene skal på forhånd være spurt, ha sagt seg villig til å delta, og være innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres. Juryen kan innhente begrunnede forslag.

§ 8

Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom.
I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

§ 9

Juryen består av tre representanter, to fra HOKU hvorav den ene er juryens leder, samt en representant fra SMU. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode.

§ 10

Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal montres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen.


§ 11

Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten 2008.


§ 12

Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement, eller ved en annen egnet anledning.


 

kommunevåpen-mono-sideskiller.png