Hemnes Boligstiftelse

Org. nr: 947 382 187
Hemnes Boligstiftelse er en selveiende institusjon som er opprettet av Hemnes kommune, og har som formål å skaffe boliger for utleie uten eget økonomisk formål. Husleien fastsettes med grunnlag i stiftelsens drift- og finansieringskostnader og reguleres i henhold til kostnadsutviklingen. 

Til sammen har stiftelsen 100 utleieboliger, og Hemnes kommune er forretningsfører for disse. Boligmassen er allsidig sammensatt av eneboliger, rekkehus og boliger med flere enheter. Stiftelsen har egne vaktmestere. Boligene kan leies ut til funksjonshemmede, eldre, unge i etableringsfasen, flyktninger og andre boligsøkende. For omsorgsboliger er det særskilte tildelingsregler.

Stiftelsen har et eget styre som er oppnevnt av Hemnes kommune;
Leder:
Otto Jonny Derås

Styremedl:
Ole Inge Sørensen
Mette Varem

Varamedlem:
Ingebjørn Nygård
Kenneth Lifjell
Synnøve Ødegård
 

Utleieboliger til vanskeligstilte

Hemnes kommune har ikke egne utleieboliger, men som forretningsfører leier vi ut boliger for Hemnes boligstiftelse til vanskeligstilte.
For utleie til vanskeligstilte boligsøkende eier stiftelsen til sammen 49 boenheter, disse er fordelt med henholdsvis 31 enheter i Korgen, 7 enheter på Bjerka og 11 enheter på Hemnesberget.

Tildeling

Formål 
Retningslinjene skal legge til rette slik at vanskeligstilte på boligmarkedet, skal få hjelp ved å tilbys nøkterne og egnede boliger i Hemnes boligstiftelse. 
Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. 
Søkere må i utgangspunktet komme inn under Hemnes Boligstiftelses målgrupper og kriterier, for å kunne tilbys bolig.  
Dersom stiftelsen har ledige boliger, men mangler søkere som oppfyller kriteriene, kan andre søkere få tildelt bolig.

Prioritering ved tildeling 
Tildelingen av utleieboliger er behovsprøvd. I prioriteringen mellom søkere skal det legges vekt på opplysninger om søkers personlige forhold og bosituasjon. I vurderingen av hvilken bolig som kan tildeles, må det legge vekt på søkers behov, og det må tas hensyn til eksisterende bomiljø der det er ledig bolig. 
Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av behov, og ikke etter ansiennitet.  
Dersom det skjer vesentlige endringer i søkers behov eller andre særlige forhold inntrer, vil prioritet endres uavhengig av ansiennitet.
Søkere som bor eller har arbeid i Hemnes kommune, og søkere i målgruppe 4, prioriteres foran søkere fra andre kommuner.
Prioriterte målgrupper 
1. Bostedsløse, eller søkere som er på tur til å miste nåværende bolig  
2. Barnefamilier  
3. Søkere med sosiale eller helsemessige utfordringer 
4. Flyktninger som mottas av Hemnes kommune etter bosetningsvedtak  
5. Andre som har problemer med å anskaffe seg bolig/komme inn på boligmarkedet 
6. Ansatte i Hemnes kommune

Kriterier for tildeling av bolig  
- Søker må være over 18 år, og ha lovlig opphold i Norge. 
- Søkers boevne må være vurdert (menes at søker klarer å ta vare på seg selv, betale husleie, følge husordensreglene og husleieloven og holde en viss orden). Dersom søker har behov for hjelpetiltak, må disse være akseptert.             
- Søker må ha problemer med å komme seg inn på det private utleiemarkedet.
- Nåværende bolig må være uegnet eller lite tilfredsstillende. 
- Søker må ikke ha misligholdt tidligere leiekontrakt grovt, med f.eks. husbråk, eller skade/hærverk på boligen. I tilfeller hvor HBS har hevet/sagt opp leiekontrakt pga. slikt mislighold, ilegges en karantenetid på 1 år for å kunne søke på nytt.  
- Søker bør ikke ha misligholdt husleie, mislighold leiekontrakten eller ikke fulgt reglene ved tidligere leieforhold i HBS. All tidligere husleie må være innbetalt, før nytt leieforhold kan vurderes.

Saksgang

Søknad gjøres på eget søknadsskjema. Søknaden sendes til Hemnes kommune, v/Tekniske tjenester (TEK) - boligkontor. 
Søker plikter å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon som har betydning for søknaden. Søker kan kreves innkalt til samtale hvis det anses nødvendig for søknadsbehandlingen. Boligsøknader som er ufullstendige kan avslås.

Vurderingen for tildeling av bolig er ikke knyttet opp mot et lovverk eller statlig retningslinjer, men skal bygge på en individuell skjønnsmessig vurdering av opplysninger gitt i søknad og andre relevante momenter.

Enkeltvedtak gjøres med bakgrunn i disse retningslinjene.

Dersom den individuelle vurderingen leder til at søker bør få tildelt bolig, skal det ved tildeling av konkret bolig tas hensyn til at eksisterende bomiljøer skal ivaretas så langt det er mulig. Boligkontoret drøfter både prioritering mellom søkere og hvilken bolig som kan tildeles.

Dersom søker tildeles konkret bolig, får vedkommende et vedtak om dette. Dersom det ikke er ledig bolig av den type søker er innstilt til, gis det opplysning i vedtaket om at han/hun settes på venteliste for passende bolig.

Ved tildeling av konkret bolig skriver boligkontoret på vegne av HBS, 3-års husleie-kontrakt med søker. Før kontrakt kan signeres, må depositum eller depositumsgaranti være ordnet. Søker oppfordres også til å dra på befaring i boligen. 
Ved signering gjennomgås kontraktens innhold og husordensregler for den aktuelle boligen. Når kontrakten er signert, gir boligkontoret vaktmester HBS beskjed.

Søker avtaler med vaktmester HBS om overlevering av nøkler til boligen, ved leiets start.

Vedtaket om tildeling av bolig vil bli trukket tilbake dersom det under saksbehandlingen eller etter at vedtak er fattet, kommer fram opplysninger som ville medført at det ville blitt gitt avslag på søknaden ved første gangs behandling.

Søknadsskjema

Skjema skrives ut, fylles ut og sendes inn til; 
Hemnes boligstiftelse, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN 
Eller ; hemnes.boligstift@hemnes.kommune.no

Søknadssskjema for leie av bolig

Bytte av tildelt bolig

Søknad om bytte av tildelt bolig skal vurderes etter samme prosess og kriterier som beskrevet over. Normalt innvilges det bytte av bolig en gang. Dette må også søkes om på eget skjema.

Skjema for å søke om bytte av bolig

Søke ny kontrakt/forlenget leie

En leietaker kan søke om ny kontrakt –når gjeldende 3-årskontrakt utgår. Dette må søkes om seinest 3 mnd. før gjeldende husleiekontrakt er slutt. Ved ny søknad vil det gjøres en ny vurdering av prioritet, opp mot andre søkere. Er det ikke søkt om forlengelse av kontrakt innen fristen, vil leieforholdet opphøre ved kontraktens avslutning, og boligen kan tildeles andre.
 

Klageadgang

Klager skal være skriftlig, og leveres til Boligkontoret.

Skjema for klage

Oppsigelse

For ordinære utleieboliger i stiftelsen, er det tre måneders oppsigelse, gjeldende fra den første i påfølgende måned.  Dersom boligstiftelsen har søkere som ønsker å flytte inn, kan det være aktuelt å inngå avtale om kortere oppsigelsesperiode. Hvis dette kan være ønskelig for utflytter, må dette fylles ut i oppsigelsen;

Skjema for oppsigelse

Vaktmester

Torbjørn Lien   tlf: 918 93 233  


Utenom åpningstid (kl. 15.00 – 08.00 , + helg ):
Brannalarm: - ring 110 (- direkte brannstasjon på Mo )
Heisalarm: - det går automatisk alarm til vakthavende i Hemnes kommune
- det kan evt. ringes til vaktmester 
Vannlekasjer: - ring til vaktmester

Forretningsfører

I Hemnes kommune er det opprettet et team, som har ansvar for forretningsføring/ den daglige driften, på vegne av stiftelsen. Dette teamet er tverrfaglig, og består av personer fra økonomiavdelingen og tekniske tjenester. Ansvarlig for teamet er Harald Mårnes, som også har rollen som sekretær i stiftelsens styre.

Kontaktinfo:  ( kl. 08.00 – 15.00 ):

Line Losvik utleie (kontrakt…) tlf. 941 76 801
Marit O. Andreassen  omsorgsboliger ( kontrakt..) tlf. 477 10 968
Marita Tustervatn faktura, økonomi..  tlf. 900 56 662
Harald Mårnes  forretningsføreransvarlig tlf. 994 41 104

E-post:  hemnes.boligstift@hemnes.kommune.no
Adresse:  Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN ( post merkes Hemnes Boligstiftelse)

Bostøtte

Det kan søkes om bostøtte når en bor i leid bolig. 
For informasjon og søknad om bostøtte gå til; https://husbanken.no/bostotte/