Husordensregler Hemnes boligstiftelse

1. Leietaker skal bidra til et godt og trygt bomiljø, følge gjeldende husordensregler og leiekontraktens bestemmelser.

2. Leietaker har selv ansvar for å sette opp egen postkasse, slik at post kan leveres boligadresse. Husk å registrere ny adresse i folkeregisteret, postverket og hos andre forbindelser straks etter flytting.

3. Som leietaker skal du ta hensyn til dine naboer slik at din atferd ikke er til sjenanse for andre. Leietaker er også ansvarlig for sine gjesters atferd. Det er 2 faste parkeringsplasser pr. leilighet, uregistrerte kjøretøy er ulovlig å oppbevare på oppstillingsplasser tilhørende leilighetene.

4. Det skal være stille på søndag- og helligdager, og mellom kl. 2200 og 0700 på hverdager.

5. Husdyr er som hovedregel tillatt, men antallet av hund og katt skal ikke overstige 2 stk. pr husstand. Leietaker har ansvar for at hund kun er på egen tomt, og at avføring blir tatt vare på.
Imidlertid kan huseier kreve at dyreholdet blir avviklet dersom dette er til sjenanse eller skade for dyret, naboer eller eiendommen. I bofellesskap er det ikke adgang til dyrehold uten skriftlig godkjenning fra huseier.

6. Gatedør skal være låst etter kl. 2200. Dører til kjeller og loft skal alltid være låst.

7. Det må ikke plasseres sykler, møbler eller andre gjenstander i trapper eller ganger. Dette kan være brannfarlig og kan være til hinder for rømningsveier eller renhold. Inngangsparti, carporter og fellesarealer skal holdes ryddig og i orden.

8. Ved fraflytting er det ikke tillatt å sette igjen innbo, biler eller lignende i hus, boder, garasje, gårdsrom eller annet sted på eiendommen.

9. Alle leietakere har ansvar for å rengjøre fellesareal som ganger og trapper m.m. og holde tomtearealet rundt huset ryddig. Leietakere er selv ansvarlig for å lage rutiner på dette.

10. Leietaker må følge kommunens gjeldende sorteringsliste for avfall; 

  • Grønne poser: matavfall                          
  • Vanlig handleposer: restavfall
  • Blanke sekker: plastemballasje              
  • Papirsekk/papirdunk: papir og kartong

11. Tepper og matter skal ikke ristes fra balkong eller vindu.

12. Det skal kun kastes toalettpapir i toalettet.

13. For å hindre fukt og fuktskader må leietaker sørge for at lufteventiler alltid er åpne. Der dette ikke fins, eller dette ikke er tilstrekkelig, må leietaker sørge for god utlufting gjennom vinduer.


Klager på bomiljøproblemer meldes skriftlig til
Hemnes boligstiftelse v/Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. 
Eller mail til  boligstift@hemnes.kommune.no
Skjema for klage er å finne på https://www.hemnes.kommune.no
 

 

Sikkerhetsforskrifter for utleieboliger HBS 
– hva leietaker må gjøre for å forebygge skader;

- Elektriske anlegg og utstyr
Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med:
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), § 2. Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

- Teknisk utstyr
Teknisk utstyr skal installeres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med leverandørs/produsents veiledning. De som betjener/vedlikeholder utstyret må være kvalifisert til dette.

- Snømåking
For å forebygge og begrense skade ved snøras og snøtyngde, skal snø fjernes fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser. Fjerning av snø på tak og takrenner kan besørges av vaktmester, men leietaker har ansvar for å gi beskjed når dette er nødvendig.

- Oppbevaring av avfall
Oppbevaring av brennbart avfall uten permanent tilsyn som ligger fritt eller i søppelkasser, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk.
Avstand skal være minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak, eller ved vindusåpning.

- Lagring
Brennbart materiale lagret utendørs skal plasseres minst 8 meter fra byggverk.

- Vannskade
Bygning og rom skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre vannskade ved frostsprengning.
I rom med vegg til utvendige vannkraner, må en være ekstra obs på dette.
Utekraner skal holdes stengt om vinteren og evt. utvendige vannslanger skal koples fra.
Innvendige sluker og vannlåser rengjøres jevnlig, minimum 2 ganger per år.
Varer lagres minimum 10 cm over gulv.
VVS arbeider skal utføres av godkjent håndverker.

- Tyveri og hærverk
Innbo og eiendeler skal være forsvarlig sikret av leietaker mot tyveri og hærverk. Dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst der dette ikke strider mot bestemmelser vedrørende rømningsmuligheter for husdyr. Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.