Hvem gjelder ordningen for:

 • Husholdninger som har en samlet inntekt på 559 166,- kroner eller lavere kan søke om redusert foreldrebetaling for de barna de har som er i barnehagen. For søsken beregnes også søskenmoderasjon.
 • Barn mellom to og fem år kan i tillegg få 20 timer gratis kjernetid per uke for de husholdningene som har en samlet skattepliktig inntekt på mindre enn 598 825,- kroner (gjelder fra 1.august 2022)

Redusert foreldrebetaling

Ordningen om reduksjon i foreldrebetalingen innebærer at husholdninger med lav person- og kapitalinntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage. Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna.

Gratis kjernetid

Alle 2-,3-, 4- og 5-åringer(altså de som går de 4 siste årene i barnehage), og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna.

Beregning av inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av “Lønn og tilsvarende ytelser” sammen med “Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv.” på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Skattemelding for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. 

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrerte adresse som søker.

Siste tilgjengelige skattemelding skal brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden.

Dersom du ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. 

Det er Hemnes kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i barnehageprisen trekkes direkte på din faktura fra barnehagen, og skal fordeles på 11 betalingsmåneder. Kommunen orienterer barnehagen om den reduksjonen du har rett på.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Hva skal være med søknaden hvis vi ikke skal bruke skattemeldingen?

 • Hvis du/dere har store endringer i inntekten siden siste skattemelding må dere laste opp dokumentasjon på dette når dere søker.
 • Eksempler på slik dokumentasjon er:
  • Inntektsopplysninger fra Altinn.no. (Skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr. A08. Send inn bestilling for år med månedsoversikt.)
  • Selvstendig næringsdrivende: Skriftlig bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen).
  • Studentbevis/bekreftelse for aktuell skoleplass.
  • Vedtak eller bekreftelse for introduksjonsstønad.
  • Bekreftelse fra NAV for økonomisk stønad ved manglende inntekt.
  • Utbetalingsoversikt fra NAV (to siste måneder); bl.a. fødselspenger, overgangsstønad, pensjoner, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
  • Lønnsslipp fra arbeidsgiver (to siste måneder)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 23. mai. Det kan likevel søkes gjennom hele året, dersom det er endriger i husholdningens økonomiske situasjon. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Søknadsskjema

Dersom du har rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid fyll ut søknadsskjema og legg ved / ettersend dokumentasjon (klikk her for søknadsskjema)