Hva menes med foreldresamarbeid?

Begrepet samarbeid innebærer gjensidighet. Foreldresamarbeid er noe både personalet og foreldene må bidra til i regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Barnet trivsel og utvikling og barnehagens virksomhet skal drøftes. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og inviter foreldrene til medvirkning. Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte.

Foreldresamtaler

Det legges opp til at barnehagen skal ha minst to samtaler med foreldrene pr. barnehageår. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet. For foreldrene er det av stor betydning at de får tid og mulighet til å snakke med de voksne i barnehagen om eget barns utvikling og trivsel. Alle foreldre har behov for å vite at barnet deres utvikler seg som det skal, og har det godt den tiden de er i barnehagen. I foreldresamtaler kan man få avklart verdi – og interessefelleskap og eventuelt konflikter.

Barnehagene gir tilbud om samtaler ut over de planlagte foreldresamtalene gjennom et barnehageår. Dersom og når foreldrene har behov for en samtale på tomannshånd med en av de ansatte i barnehagen, kan foreldrene be om dette. Det er viktig at foreldrene ikke blir gående med bekymringer eller ubesvarte spørsmål vedrørende eget barn, men får tid til å drøfte barnets trivsel og utvikling med en av personalet så raskt dette lar seg gjennomføre.

Hva sier Rammeplanen om foreldresamarbeid?

Kapittel 5, i avsnitt 2:

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet

Hva sier Barnehageloven om foreldresamarbeid, foreldreråd og samarbeidsutvalg?

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Hva er foreldrerepresentantens oppgaver?

Hvert år velger foreldrerådet en foreldrerepresentant fra hver avdeling i barnehagen, som bl.a. blir medlem i barnehagens samarbeidsutvalg, og som er leder av barnehagens foreldreråd.

Foreldrerepresentanten skal:

  • Fungere som leder av barnehagens foreldreråd og er ansvarlig for at det blir avholdt foreldrerådsmøter

  • Formidle foreldrenes syn på de saker som tas opp. Dersom representanten er i tvil om hva foreldrene mener om saker, bør disse diskuteres i foreldrerådet.

  • Representanten må gjøre seg kjent med lov om barnehage med forskrifter, barnehagens vedtekter og rammeplan for barnehager.

  • Overholde taushetsplikten.

Hvordan bør foreldre ta opp saker som angår deres barn?

Det er den pedagogiske lederen på avdelingen som er foreldrenes nærmeste kontaktperson. Dersom foreldre ønsker å ta opp saker med barnehagen som angår deres barn, gjøres dette med pedagogisk leder.

Som tips til samtalen:

  • Ta opp saken så snart som mulig

  • Beskriv saken/utfordringen slik du opplever det og så konkret du kan

  • Se fremover, og foreslå eventuelle løsninger

  • Avtaler som blir gjort, forplikter begge parter til å følge opp

  • Avtal en ny samtale om en stund slik at dere kan vurdere hvordan det går

  • Det er viktig å forholde seg til «tjenestevei». Så dersom foreldre ikke føler at de kommer noen vei med saken i samarbeid med pedagogisk leder, bør saken løftes til styrer. Saken behandles av styrer og dersom den skal ytterligere videre, skal den løftes til enhetsleder barnehage.