Oppsigelse

Gjensidig oppsigelsestid er 3 mnd. Betaling for barnehageplassen blir ved vakanse innkrevd ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestid for midlertidig plass er 1 mnd.

Oppsigelse kan foretas av kommunen ved manglende betaling. (se §9)

Når barnet begynner på skole

Slik fungerer det når ditt barn skal begynne på skolen i forhold til å avslutte barnehageplassen:

- Barnehageplassen løper t.o.m. 14.8, hvis ikke annet blir avtalt i form av oppsigelse av plass.

- Oppholdet faktureres t.o.m. 14.8 med unntak av Juli mnd. som er betalingsfri iht. vedtektene

for barnehagene i Hemnes kommune.

Hvis plassen ønskes avsluttet tidligere må det registreres inn elektronisk oppsigelse via kommunens hjemmeside. Under barnehage eller selvbetjening og søknader.

Det er 3 mnd oppsigelsestid på fast barnehageplass i Hemnes kommune. De som ønsker å stoppe plassen f.o.m. 1.8 må levere oppsigelse innen 1.5.

Det blir hvert år foretatt en kartlegging av ferie i barnehagen hvor alle må sette seg opp på 4 uker ferie. Av de 4 ukene skal 3 uker være sammenhengende. 3 uker skal avvikles i tidsrommet 15.5 – 14.8. Fastsetting av sluttdato ved oppsigelse etter 30.6, skal være inkludert minimum 3 ukers ferie.

Hvis noe skulle være uklart, ta kontakt med styrer i barnehagen.

 

Sommerstengning

SOMMERÅPNE BARNEHAGER

Barnehagene holder sommeråpent etter behov.

Det må i utgangspunktet være behov for minst 6 plasser for at barnehagen skal være åpen i "feriemåneden" Foreldrene blir informert om hvilke uker dette gjelder ved avklaring av barnets ferie.

Ferie

Ferieavvikling

Barnet skal ha 4 ukers ferie, dvs. 20 dager, fra barnehageoppholdet, - derav skal 3 uker være sammenhengende ferie i tidsrommet 15.mai - 14.august.

Planleggingsdagene regnes ikke som ferie for barnet. Det må søkes særskilt til barnehagen dersom det er nødvendig med avvik fra denne ordningen.

Foreldrene må seinest innen 1. mai gi beskjed til barnehagen når barnet skal ha ferie om sommeren. Ferie lagt til annet tidspunkt må meldes 1 uke før feriestart.

Permisjon

Foresatte kan søke hel eller delvis permisjon fra tildelt barnehageplass for halve eller hele barnehageåret. Søknaden skal begrunnes. Søknadsfrist for hele/høsthalvåret er 1. mai og for vår halvåret 1. desember. Adgangen til permisjon fra fast barnehageplass beregnes til sammenlagt ett år. Det gis ikke hel/halvårig permisjon i første barnehage år etter første gangs opptak. Unntak fra disse bestemmelsene kan gjøres i spesielle tilfeller etter dokumentert søknad.