Kunnskapsprøve

Det kreves bevilling for å drive med salg og skjenking av alkoholholdig drikke. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Den person som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som stedfortreder. Styrer og stedfortreder må godkjennes av de myndigheter som tildeler bevillingen.

Krav for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder (alkoholloven § 1-7c) Være over 20 år Ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Hvem avlegger kunnskapsprøven? Kunnskapsprøven ble innført i 1999. Prøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling. Prøven kan også avlegges av personer som ønsker å kvalifisere seg for fremtidig funksjon som styrer eller stedfortreder i virksomhet med salgs- eller skjenkebevillling.

Hvor avlegges prøven?

Prøven avlegges i den kommunen hvor virksomheten skal utøves når det gjelder kommunale salgs- og skjenkebevillinger. Personer som ønsker å avlegge prøve tar kontakt med enhetsleder for helse- og barneverntjenesten.

Hva går testen ut på?

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer og man krysser av for det svaret man mener er riktig.

  • Det er avsatt 60 minutter til besvarelse av prøven.
  • For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være korrekte
  • Tillatte hjelpemiddel: Ordbok

Innholdet i kunnskapskravet

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder må du ha bestått prøven for den bevillingstype som virksomheten har. Som styrer eller stedfortreder må du ha kunnskaper om de bestemmelser som regulerer den aktuelle bevillingstype.

Det forutsettes at du kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen, hvilke forhold som kan lede til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall. Innholdet i kunnskapskravet er nærmere presisert i forskriften av 18.02.1999 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 12-4.Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene.

Prøvetaker må ha tilknytning eller virksomhet i kommunen og må kunne norsk. Det er kun ordbok som godtas som hjelpemiddel.

Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser.

  • Gyldig legetimasjon må medbringes når du møter opp for å avlegge prøven.
  • Før prøven kan avlegges må det betales inn et gebyr på kr. 400,- .
  • Kandidater som ikke består prøven må betale kr. 400,- ved ny oppmelding.
  • Man har anledning til å ta prøven to ganger pr. dag