1. INNLEDNING
Alkoholloven § 1-7d pålegger kommunene å utarbeide kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen skal være retningsgivende både ved forberedelse og ved avgjørelse i salgs- og skjenkesaker. Den skal også bidra til forutsigbarhet for bevillingshavere og bevillingssøkere.
Alkoholpolitisk handlingsplan for Hemnes kommune inneholder føringer for kommunens forvaltning av sentrale områder i alkohollovens bestemmelser på de områder hvor kommunens skjønn har betydning. De delene i alkoholloven som gir lite eller ingen rom for skjønn, er ikke referert i alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med utarbeidelse av, og være en integrert del av plan som vil omfatte kommunens totale innsats når det gjelder rustiltak.
Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar, og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk. Kommunen kan blant annet fastsette hvor mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer og aktiviteter som skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten, for å sikre at regelverket etterleves. Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere omsetningen av alkohol og begrense alkoholrelaterte problemer.
I alkoholpolitikken står bransjehensyn ofte mot hensynet til folkehelsen. Bransjeinteresser vinner i mange tilfeller fram på bekostning av folkehelsen. Det som er lønnsomt for enkeltvirksomheter er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. Hemnes kommune vil ha et balansert forhold mellom bransjeinteresser og folkehelse.
Folkehelseperspektivet skal være sentralt i kommunens alkoholpolitikk. For å nå målet om å redusere de negative helsemessige og sosiale konsekvensene av rusmiddelbruk, må vi ha en tilnærming som er rettet mot befolkningen som helhet.
En vellykket rusmiddelpolitikk kan ikke bare organiseres, bevilges eller reguleres fram. Det handler også om holdninger, handlinger, om følelser og om å ville noe for folk som av ulike grunner er i en vanskelig livssituasjon. Når et menneske sliter med rusmiddelproblemer rammes også barn, søsken, foreldre og andre pårørende av sosiale og helsemessige skader som bruk av rusmidler fører med seg. Her vil og skal kommunen være en aktiv tilrettelegger og deltaker.

2. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR HEMNES KOMMUNE
▪ viser kommunens politikk når det gjelder forvaltning av alkohollovens bestemmelser, herunder salgs og skjenkebevillinger, praktisering av åpningstider, bevillingsgebyrer, tilsyn/kontroll, reaksjoner ved overtredelse, delegering m.v.
▪ skal være retningsgivende for kommunens saksbehandling i salgs- og skjenkesaker
▪ skal bidra til at alkohollovens formålsparagraf blir ivaretatt
▪ skal bidra til å praktisere alkohollovens regelverk og den kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen med retningslinjer, slik at saksbehandlingen blir forutsigbar og at prinsippet om likebehandling ivaretas
▪ skal sikre at salg og skjenking av alkohol finner sted i samsvar med gjeldende
lovverk og kommunale vedtak
▪ bygger på en forståelse av at begrenset tilgjengelighet til rusmidler er betraktet som en av de viktigste virkemidler for å redusere negative konsekvenser av rusbruk
▪ bygger på en forståelse av at Hemnes kommunen må tenke langsiktig når det
gjelder alkoholpolitiske føringer
▪ har som utgangspunkt at alkohol er en lovlig, men ingen ordinær vare
▪ må sees som en sentral og integrert del av et helhetlig folkehelseperspektiv – som inngår i alt av kommunens planverk
 

3. MÅL FOR NORSK ALKOHOLPOLITIKK
Alkohollovens formål er at regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter alkoholloven i størst mulig utstrekning skal begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

4 MÅL FOR HEMNES KOMMUNE SIN ALKOHOLPOLITIKK
Hemnes kommune vil bruke alkoholpolitikken til å:
▪ begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer
▪ redusere individuelle helseskader som alkoholbruk kan medføre
▪ begrense samfunnsmessige skader som alkoholbruk kan medføre
▪ bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og forutsigbare rammevilkår
▪ til å ha et balansert forhold mellom bransjeinteresser og folkehelse
▪ utvikle og støtte alkoholfrie soner
▪ redusere faren for at særlig barn og unge blir skadelidende som følge av alkoholbruk
▪ satse mer på forebyggende arbeid for barn og unge, for å hindre ulovlig og uønsket bruk av alkohol og andre rusmidler
4.1 SATSNINGSOMRÅDER FOR 2020 - 2024
I perioden 2020 - 2024 skal det arbeides spesielt med følgende tiltak:
▪ hindre skjenking til åpenbart rusmiddelpåvirkede personer
▪ hindre salg og skjenking av alkohol til mindreårige
▪ utvikle samarbeidet og dialogen med skjenke- og salgsnæringen. Hensikten er å forebygge og få bort overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold
▪ videreutvikle kontrollvirksomheten slik at kommunen får en kvalitativt bedre oversikt og kontroll over næringen
▪ bidra til raskere og strengere reaksjoner ved skjenking til mindreårige og overskjenking
▪ videreutvikle forebyggingsarbeidet, spesielt rettet mot ungdom og unge voksne


5.0 RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR HEMNES KOMMUNE
Kommunens fremste virkemiddel for å nå de alkoholpolitiske mål vil være hvordan Hemnes kommune forvalter sentrale bestemmelser i alkoholloven på de områder hvor kommunens skjønn har betydning. I dette kapittelet gjennomgås de mest aktuelle tema i alkoholloven som en del av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for:
▪ AST-kontrollører (alkohol-, skjenking- og tobakkontrollører) i Hemnes kommune
▪ Ambulerende bevillinger og bevillinger for en enkelt bestemt anledning
▪ Delegeringer etter Alkoholloven


5.1 BEVLLINGSPERIODE
▪ Bevillingsperioden for alminnelige salgs- og skjenkebevillinger i Hemnes kommune fastsettes til perioden 01.10.20. – 30.09.24.
▪ Bevillinger for salg og skjenking vil bli prolongert for en ny periode på fire år, forutsatt:
a) at alkoholpolitisk plan er gjennomgått og revidert for en ny periode
b) at det ikke er registrert noen merknader til den enkelte bevilling
c) at den enkelte bevillingsinnehaver gjør seg kjent med den reviderte planen, og dermed forplikter seg å følge bestemmelsene i denne
▪ Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning som er åpne for publikum gis for opptil 7 dager.
▪ Ambulerende bevillinger for skjenking av øl, vin og brennevin til sluttede selskaper ved leilighetsvis bruk på steder som ikke har fast skjenkebevilling gis for inntil 3 dager.


5.2 SALGSBEVLLINGER
I følge § 3-1 i alkoholloven kan salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3- 1a.
Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av tillatelse som nevnt i § 3-1a. Det gjelder også der salget skal drives av et selskap som helt eller delvis eies av kommunen.
Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.
Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale.
I Hemnes kommune skal alle søkere på salgsbevilling, som innfrir krav fastsatt i lov, og forskrifter og kommunale bestemmelser, få innvilget søknaden.
5.3 SKJENKEBEVLLINGER
Det kan gis ulike typer skjenkebevillinger. De mest vanlige bevillinger er alminnelige skjenkebevillinger, ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevillinger ved bestemte enkeltanledninger. Hemnes kommune har utarbeidet egne retningslinjer for ambulerende skjenkebevillinger og bevillinger for enkelt bestemte enkeltanledninger.
Det kan innvilges skjenkebevillinger for følgende alkoholtyper:
▪ Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volum-% alkohol (øl)
▪ Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volum-% alkohol (øl og vin)
▪ Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volum-% alkohol (brennevin)
I Hemnes kommune skal alle søkere på skjenkebevilling, som innfrir krav fastsatt i lov, forskrifter og kommunale bestemmelser, få innvilget søknaden.

5.4 VILKÅR I FORBINDELSE MED SALGS- OG SKJENKEBEVLLINGER
Alkohollovens § 3-2 gir kommunen anledning til å knytte vilkår til salgs- og skjenkebevillinger. Vilkårene må være i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Adgangen til å stille vilkår er et viktig alkoholpolitisk instrument som gir kommunene stor mulighet til å styre salgsnæringen i ønsket retning. Vilkåret må være lovlig og ikke urimelig
5.4.1 Noen generelle vilkår
Kapittel 8 i alkoholloven inneholder en rekke spesielle påbud og forbud knyttet til bruk og omsetning av alkoholholdig drikk. Kapittelet inneholder bl.a.:
▪ forbud mot apparater for tilvirkning av brennevin mv, jf. $ 8-5
▪ forbud mot bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie, jf. § 8-6
▪ forbud mot utdeling av alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed, jf. § 8-6a
▪ ulovlig kjøp, jf. § 8-8
▪ serverings- og drikkeforbud, jf. § 8-9
▪ forbud mot salg og skjenking til åpenbart påvirkede personer, jf. $ 8-11
▪ forbud mot omsetning med rabatt, jf. $ 8-12
▪ forbud mot innførsel og omsetning av visse alkoholholdige drikker, jf. $ 8-13
5.4.2 Vilkår knyttet til salgsbevillinger
▪ Salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i lukket forpakning, kan skje fra dagligvareforretninger og spesialforretning for drikkevarer. Utsalgsstedet skal tilby et rimelig utvalg av alkoholsvake ølsorter
▪ Tidspunkt for salg og utlevering av øl følger Alkohollovens bestemmelser i § 3.7, 1. og 2. avsnitt, slik at salg og utlevering tillates mellom 08.00 - 20.00 på hverdager og 08.00 - 18.00 dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
▪ Salg og utlevering av øl skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
▪ Utsalgsstedet skal ha betjening som er fylt 18 år, som skal ha ansvaret under hele prosessen ved salget ved kassen.
▪ Bevillingshaver er ansvarlig for at alkoholholdig drikk, som omfattes av bevillingen, ikke er tilgjengelig for salg og utlevering etter salgstidens slutt. Betaling kan skje etter dette tidspunktet dersom kunden har forsynt seg med ølet før salgstidens slutt.
▪ Bevillingshaver skal dokumentere gjennom bedriftens internkontrollsystem, hvordan bedriften forbygger og hindrer salg til mindreårige.

5.4.3 Vilkår knyttet til alminnelige skjenkebevillinger
Hemnes kommune vil følge opp de vilkår som fremkommer i alkoholloven, og vil spesielt fremheve at det som hovedregel:
▪ ikke skal gis alminnelig skjenkebevilling når skjenkestedet er lokalisert i eller tett ved typiske boligområder, skoler eller barnehager, alkoholfrie fritidstilbud, lokaler beregnet til idrett og mosjonsaktivitet
▪ kan tillates utendørs skjenking av øl, vin og brennevin innenfor tydelig fysisk avgrensning i naturlig tilknytting til fast skjenkested
▪ kreves bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag, i lokaler og på steder nevnt i alkoholloven § 8-9
▪ ikke skal gis alminnelig skjenkebevilling når skjenkestedet tilbyr spill i ulike former, herunder spilleautomater og bingo
▪ Bevillingshaver skal dokumentere gjennom bedriftens internkontrollsystem, hvordan bedriften forbygger og hindrer skjenking til mindreårige spesielt, og overskjenking generelt
▪ Bevillingsinnehaver forplikter å legge til rette og gjennomføre Helsedirektoratets e-læringskurs «Ansvarlig vertskap», for alle medarbeidere med tilsettingsforhold over 6 måneder – som har skjenking som arbeidsoppgave.
I lov om grunnskole og videregående skole § 9-5 heter det: «På grunnskolar og i kombinerte anlegg for skole og andre formål må det ikkje kunne serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. I kombinerte anlegg for skole og andre formål kan det i særlege høve g¡erast unntak når desse anlegga vert nytta til kulturelle og sosiale føremål utanom skoletida.»
Hemnes kommune vil være svært restriktiv når det gjelder å gi skjenkebevillinger når
arrangementer skal foregå i kombinerte anlegg for skole og andre formåI, og i slike
tilfeller gis det kun ambulerende skjenkebevillinger.


5.4.4 Vilkår knyttet til ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevillinger ved en enkelt bestemt anledning
Det er vedtatt retningslinjer for ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevillinger ved en enkelt bestemt anledning.
• Hemnes kommune skal ha 5 ambulerende skjenkebevillinger.
• Kultur- eller idrettsarrangementer gis under ingen omstendighet bevilling, når målgruppen for arrangementet omfatter ungdom eller idrettsutøvere
• Det kan ikke tillates utendørs skjenking av øl, vin og brennevin, dersom det ikke er etablert tydelige fysiske avgrensninger for arrangementet
• Bevilling for en bestemt anledning skal knyttes til en bestemt begivenhet (herunder festivaler ol.)
• Det gis ikke ambulerende bevilling til arrangement på Korgen samfunnshus samtidig som det er klubbkveld på Korgen ungdomsklubb


5.5 ÅPNINGSTIDER FOR SALGS. OG SKJENKEBEVLLINGER
5.5.1 Åpningstider for salgsbevillinger
Rammene for salg av alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol (butikker og mikrobryggeriet) i Hemnes kommune er som følger:
• Hverdager mandag – fredag 08:00 – 20:00.
• Lørdager 08:00 – 18:00
• Dager før helligdager inntil kl.18:00, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag
• Salg av alkohol på valgdagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning er tillatt (Jf. endring i Alkoholloven)
• Salg av alkohol er forbudt på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai
Vinmonopolet
• Salg fra Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften. På dagen før søn- og helligdager skal salget opphøre senest kl. 16:00, med unntak av Kr. Himmelfarts dag.
• Åpningstiden for AS Vinmonopolet kan likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen. Jf. AL § 3-4.

5.5.2 Åpningstider for skjenkebevillinger
• Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skje mellom 06:00 – 02:30
• Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skje mellom kl. 13:00 – 02:30
• Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.
Hemnes kommune følger bestemmelsen i Alkohollovens § 4-4. Dette gjelder også uteservering.


5.6 BEVLLINGSGEBYRENE
a) For ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt anledning kreves kr. 380.- i bevillingsgebyr pr. gang (gebyret justeres i henhold til sentral forskrift).
b) Gebyr på kommunal salgsbevilling for øl og på kommunal bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for et år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Gebyrene følger minstesatsene, fastsatt av Helsedirektoratet i forskrift
Gebyret skal betales etter følgende satser;
▪ Salg av øl 0,20 0,22 kr pr. vareliter
▪ Skjenking av alkoholholdig drikk:
o 0,49 kr pr. vareliter øl
o 1,29 kr pr. vareliter vin
o 4,27 kr pr. vareliter brennevin
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1.700.- for salg og 5.300.- for skjenking (gebyrene justeres i henhold til sentral forskrift).
Bevillingsgebyr for ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt anledning er 380.- pr. søknad.
Gebyrene skal sikre kommunen en viss dekning for utgifter til søknadsbehandling og kontroll.


5.7 KONTROLL
Kontrollvirksomheten med salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer etter alkohollovens bestemmelser, og av engasjerte kontrollører. Det er utarbeidet egen retningslinje for kontrollørene.
Rådmannen er ansvarlig for at kontrollvirksomheten utføres i henhold til lov og forskrifter.


5.8 REAKSJONSFORMER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN
Hemnes kommune følger «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.», kapittel 10, når det gjelder reaksjoner ved brudd på alkoholloven, herunder bestemmelsene om prikktildeling.


5.9 KLAGEADGANG
Det er innført en begrenset klageadgang i alkohollovens § 1-16. Kommunens enkeltvedtak etter § 1-8 og kap. 3, 4 og 7 kan påklages til Fylkesmannen, som kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ, og om det er blitt til på lovlig måte.
Formannskapet behandler klager før de sendes Fylkesmannen for endelig behandling.

5.I0 SAKSBEHANDLING
▪ Kommunens søknadsskjemaer skal benyttes ved søknad om salgs- og skjenkebevillinger.
▪ Nødvendige vedlegg skal følge med.
▪ Det skal foreligge utskrift fra arbeidstakerregisteret på styrer og stedfortreder
▪ Søker skal oppfylle vandelskrav.
▪ Kommunen skal innhente uttalelse fra politi og NAV.
▪ Kommunen kan innhente uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
▪ Søkere på alminnelig skjenkebevilling skal være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven (bestått kunnskapsprøven). Gjelder både for styrer og stedfortreder
▪ Fysisk eller juridiske personer som søker alminnelig skjenkebevilling må ha serveringsbevilling.
▪ Kunnskapsprøven i alkoholloven gjeldene salg- og/eller skjenking arrangeres ved behov.
▪ Søker på ambulerende skjenkebevilling skal være over 20 år og skal overholde bevillingsvilkårene. Bekrefte at vedkommende kjenner til alkoholloven og dens forskrifter samt sørge for at medhjelpere får nødvendig opplæring.
▪ Søknader om ambulerende skjenkebevillinger og søknader om enkelt anledning skal, som hovedregel fremmes minst 2 uker før arrangementsdato. Det å innføre frister for å få behandlet søknad om skjenkebevilling (ambulerende og enkelt anledning) begrunnes med :
▪ et rettsikkerhetsaspekt for søker, for med disse fristene vil det være mulig å klagebehandle et evt. avslag
▪ mulighet for kontrollør å planlegge og foreta kontroller
▪ tid til kommunal saksbehandling


5.11 FORNYELSE AV BEVILLINGER
Ved fornyet behandling – ny periode – vil kommunens utgangspunkt være at fornyelse av bevillinger foretas etter en forenklet behandling, jf. Alkoholloven bestemmelser. Dette forutsetter at det ikke foreligger merknader til den enkelte bevilling i perioden. Foreligger det merknader vil kommunen kunne kreve en ordinær behandling ved fornyelse av den/de aktuelle bevillingen(e).


5.12. VILKÅR/FORPLIKTELSE
Alle som får salgs- og skjenkebevillinger i Hemnes kommune forplikter seg til å følge bestemmelsene alkoholloven og lovens forskrifter. Alkoholpolitisk plan er førende for all salgs- og skjenkevirksomhet i Hemnes kommune. Alle som søker om / har salgs- og skjenkebevilling forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens alkoholpolitiske plan.


5.13 KOMMUNALE RETNINGSLINJER
- Retningslinjer for ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevillinger for enkelt anledning
- Retningslinjer for delegering
- Retningslinjer for AST-kontrollører

5.14 EVALUERING/REVIDERING
Hemnes kommune skal ved begynnelsen av hver bevillingsperiode drøfte alkohol- og bevillingspolitikken generelt og revidere alkoholpolitisk handlingsplan med tilhørende retningslinjer.