Med bakgrunn i mottatte henvendelser og den potensielt store samfunnsøkonomiske gevinsten de kan gi, ser kommunen nå behov for å ta en mer proaktiv rolle med avsetting av nye næringsarealer for å sikre etableringer. 

Store områder av kommunen har inngrep som en følge av kraftproduksjon, og det synes naturlig at kraftkrevende industri som bidrar til den grønne omstillingen blir lagt hit. 

Området ved Mula i Sørfjorden er ett av arealene som har vist seg å inneha kvaliteter som flere aktører er på utkikk etter. I forbindelse med den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel, vedtok derfor Formannskapet i møte den 21. mars 2023, at området mellom Sagneset og Storvika på Mula ønskes avsatt til industriareal. Formannskapet vedtok også at omregulering med ekspropriasjon kan vurderes i forlengelsen ved behov.  
Dette området omfatter både fastboende og hytteboere, og for å kunne varsle grunneiere og andre interesser på et tidlig tidspunkt, ble saken behandlet som en enkeltsak allerede nå.  

Kartutsnitt under viser området som er referert til i vedtaket. Markeringen er kun ment som illustrasjon. En eventuell planprosess vil avklare avgrensingen av formålet.  

Naturvernforbundet har i forbindelse med vedtaket bedt Statsforvalteren i Nordland om å komme med en uttalelse til denne prosessen. Her kan du lese svaret fra Statsforvalteren.

Kartutsnitt.png

Ved spørsmål i saken kontaktes saksbehandler på karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no.