Når samfunnet skal bort fra fossilt brennstoff er ren og fornybar kraft (bl.a. vannkraft) nødvendig for produksjon av alternativt drivstoff. I regionen har vi foreløpig tilgjengelig kraft og lavere kraftpriser. Når det i tillegg lønner seg å bruke råvaren så nært som mulig der den produseres, er det ikke rart at kraftkommunene i Nordland de siste par årene har opplevd en eventyrlig etterspørsel fra ny kraftkrevende industri. Og Hemnes er plutselig midt i smørøyet! 

I umiddelbar nærhet til Statkraft i Vesterli er det i dag tilgjengelig effekt og nett. Koblingsanlegget i Vesterli er ett av Norges største, med kraftig ledningsnett både nordover (420 kV), sørover (420 og 300 kV) og til Sverige (220kV). Det rommer i tillegg Lineas 132 kV til Mo og Mosjøen, og en slik infrastruktur med jevn tilførsel av kraft fra Røssågaanleggene, sikrer stabil ytelse av energi uten stor fare for «nedetid». Dette er alfa omega for mange typer kraftintensive industrier.

Da Statnett i januar 2023 la fram Områdeplan Nordland, som de utarbeider i samarbeid med Linea og Arva, kommer vårt nærområde godt ut ved nye og store planlagte nett-tiltak. Planene innebærer at dagens ene 420 kV-ledning vil bli dublert gjennom hele fylket fra nord til sør. Det vil gi et vesentlig løft i kapasiteten for både forbruk og produksjon. Andre viktige nettforsterkninger de nærmeste årene er å oppgradere stasjonene Rana, Nedre Røssåga og Marka, samt å knytte de tettere sammen med nye 420 kV-forbindelser for å legge til rette for nytt forbruk. I tillegg planlegges det å spenningsoppgradere 220 kV forbindelsen fra Nedre Røssåga til Sverige til 420 kV.

Dersom vi får etableringer i Hemnes, vil det gi økt sysselsetting og positive ringvirkninger for samfunnet. 

Vi kjenner pr. i dag til planer om fire nye kraftkrevende prosjekt i Hemnes:

Fortescue Future Industries (FFI):

FFI har over en lengre periode vært i kontakt med Hemnes kommune med ønske om å etablere hydrogen-/ammoniakkproduksjon i kommunen. FFI er et globalt grønt energiselskap som har forpliktet seg til å produsere grønt hydrogen fra fornybare kilder for å støtte den globale innsatsen mot nullutslipp av klimagasser. Norge har et betydelig potensial til å lede an i produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniakk basert på tilgjengelighet av fornybar energi, nærhet til det europeiske markedet og godt kvalifisert arbeidskraft.

Her kan du lese mer om Holmanesetprosjektet deres.

 

Nordkraft/Aker - industripark i Vesterli:
Nordkraft har siden 2019 hatt opsjon på en tomt like ved Statkrafts anlegg i Vesterli. Gjennom selskapet Powered Land AS har de nå inngått et samarbeid med Aker Horizons om utvikling av denne tomta, samt flere tomter, bl.a. i Narvikregionen. De har stort fokus på sirkulærøkonomi og blir det slik de planlegger, vil om lag 160 dekar i Vesterli bli omgjort til industripark om noen år. Her ser de for seg alt fra datasenter og hydrogen-anlegg til batterirelatert produksjon. De har ikke konkretisert planene sine enda.  


Fuella - grønn ammoniakk i Vesterli:
Det internasjonale selskapet Fuella jobber med to prosjekter i Norge, ett like ved Mongstad nord for Bergen og ett i Vesterli. De har opsjon på en 100 dekar stor tomt like ved Nordkraft-tomta, men satser i motsetning til Nordkraft på å omgjøre vannet via hydrogen til ammoniakk. Fuella er godt i gang med planlegging av anlegget og oppgir at det vil bli behov for rundt 50 arbeidstagere i selve fabrikken. I tillegg kommer ringvirkninger av etableringen. 
Fuella annonserte 13. mars 2023 oppstart av prosjektet på Vestlandet, og annonserte samtidig at prosjektet i Korgen vil bli dobbelt så stort, koste 7 milliarder kroner og stå ferdig i 2027. Det jobbes nå med løsninger for utskiping av produksjonen.

 

Exakraft - datasenter i Halvarddalen: 

Exakraft har sikret seg tomt i Halvarddalen og er i gang med undersøkelser for å finne ut om det er mulig å etablere datasenter på området.  

 

Mer informasjon finnes her: