Generell personvernerklæring

Denne generelle personvernerklæringen handler om hvordan Hemnes kommune samler inn og bruker informasjon om brukere av kommunens nettsted og digitale publikumtjenester. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi følger gjeldende lover og regler når du bruker de elektroniske løsningene våre.

Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 15.06.2018 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Ansvar

Hemnes kommune er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.Hemnes.kommune.no.

Databehandleravtaler mellom Hemnes kommune og våre systemleverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Elektroniske skjema

Opplysninger du fyller inn i skjema og liknende blir sendt elektronisk til Hemnes kommune. Vi trenger disse opplysningene for å kunne saksbehandle søknaden eller saken din. Hemnes kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på forespørslene som sendes inn. Dette krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Derfor må du i enkelte av våre skjema fylle inn personnummer. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli brukt til saksbehandling av den sakens opprinnelige formål. Fødselsnummer vil ikke vises på offentlig tilgjengelige dokument.

E-post til Hemnes kommune

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

Beskrivelse

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler du er blitt tildelt.

Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnevernet eller fastlegen. I tillegg til den generelle personvernerklæringen for Hemnes kommune er det utarbeidet personvernerklæringer for hvert enkelt system/ register der kommunen behandler personopplysninger. Disse personvernerklæringen ligger ute på kommunens hjemmeside under  følgende link:  Personvernerklæringer.

Rett til å korrigere feilaktige opplysninger

Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Rett til sletting

I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine. 

Det er en del unntak til denne retten, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

Når kommunen baserer saksbehandlingen sin på et dataprogram, for eksempel hvis du blir automatisk tildelt en barnehageplass, har du rett til:

 • å si din mening
 • å klage på avgjørelsen
 • å kreve at et menneske gjennomgår saken.

Kommunen skal informere deg om at de bruker automatisk saksbehandling og hvilke konsekvenser det har for deg.Sidebilde

Søknadsveiledning

Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.

Søknadsbehandling

Kommunen skal vurdere alle innsynhenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

Klagemulighet

Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til kommunens personvernombud eller til Datatilsynet.

Dersom du fortsatt har spørsmål om behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med Hemnes kommune telefon 75 19 70 00, e-post: postmottak@hemnes.kommune.no eller vårt personvernombud, Bjørn Nilsen på telefon 90100 080,  e-post:bjorn@coverya.no

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

 • Rett til informasjon, personvernforordningen artikkel 12-14
 • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
 • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
 • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
 • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.
 • Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

Personvernombud  

Personvernombudet har et spesielt ansvar for at reglene om personvern følges. Alle kommuner har et personvernombud.

Beskrivelse

Som innbygger i kommunen skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

 • informere og gi råd
 • passe på at kommunen følger reglene om personvern
 • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
 • samarbeide med Datatilsynet.

Kriterier

Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud. Hemnes kommunes personvernombud er Alf Leinan, telefon 901 00080, e-post: aleinan@online.no

 

Relaterte linker

   Datatilsynet

   Difi

   Trygg bruk

   Helseregisterloven

   Personopplysningsloven

   Personvernerklæringer for Hemnes