Hemnes kommune har jobbet med forbedring i flere år, de tre siste årene spesielt.

For omsorgstjenesten har fokuset vært både forbedring, effektivisering og strategisk planlegging for de kommende 20 år, sett i lys av den demografiske utviklingen.

Alle tiltak og prosesser som er iverksatt kommer inn under satsingsområdene i Leve hele livet, - direkte eller indirekte:

 • Etablering av hukommelsesteam
 • Etablering av ressursgruppe for lindrende pleie og omsorg
 • Tilsetting av kreftkoordinator
 • Hverdagsrehabilitering
 • Strategisk kompetanseplan - kompetansebygging
 • Rekrutteringstiltak
 • Lean-arbeid i hjemmetjenestene – økning av ATA-tid (ansikt til ansikt, direktetid hos pasienten)
 • Etablere heltidskultur – bekjempe deltidsproblematikken
 • Nye arbeidstidsordninger
 • Koordinerende enhet – bedre samarbeid
 • Tildelingstjeneste
 • Kost og ernæring – flyttet måltider
 • Samarbeid med frivillige
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Dialysebehandling i kommunen – samarbeid med helseforetaket
 • Økt tilsynslegetimer i sykehjem
 • Produksjonskjøkken på begge omsorgssentrene, og avdelingskjøkken i alle avdelinger
 • Velferdsteknologiprosjekt

 

Prosessorganisering

For å lykkes med gjennomføringen av denne eldrereformen, må det jobbes strategisk på alle nivå. Prosessen må forankres i politisk og administrativ ledelse, og innbyggerne må involveres. Dette er ikke en stortingsmelding for omsorgstjenesten alene. Leve hele livet er en samling av data, forskningsresultat og erfaringer fra mange kommuner, som bare er til å ta i bruk. Det er ikke behov for ytterligere utredninger, det er nå behov for planlegging og handling.

Det foreslås at jobbes med hovedsatsningsområdene i arbeidsgrupper. Prosessen må ha en prosjektgruppe med delegert myndighet. Enhetsleder for omsorgstjenesten er leder for prosjektgruppen, og bindeledd til styringsgruppen, som er rådmannens ledergruppe..

Øverst sitter styringsgruppen, som er rådmannens ledergruppe og eldrerådsleder.

Prosessorganisasjon skal ha aktiv deltakelse fra frivillige, brukerorganisasjoner, eldreråd og ungdomsråd.

 

Ansvar og myndighet
Rådmannen delegerer ansvar og myndighet i prosessen.

Forankring
Denne organisasjonsformen vil bidra til forankring i administrativ ledelse og i frivillig- og brukerorganisasjoner.

Politisk forankring vil skje gjennom behandling av denne planen i egen sak, samt behandling av tiltak som er av prinsipiell betydning eller medfører kostnader. Kommunestyret får egen innføring om stortingsmeldingen av KS-konsulent, og fortløpende orientering fra de forskjellige prosessene. Helse-, oppvekst- og kulturutvalget tilbys orientering om arbeidet i hvert møte.

En politisk vedtatt plan for arbeidet er nødvendig for at kommunen skal være søkergod på tilskudd til dette arbeidet fra og med 2021.

Rapportering og oppfølging
Hver av arbeidsgruppene skal lage en enkel plan for arbeidet som presenteres for prosjektgruppen. Det skal lages et system for løpende rapportering fra alle prosesser og arbeidsgrupper inn til prosjektgruppen. Det er enhetslederes ansvar å rapportere til styringsgruppen.

I tillegg til den interne rapporteringen, skal det rapporteres til Fylkesmannen etter forespørsel. Fylkesmannen i Nordland har ansvar for veiledning og oppfølging av kommunene i arbeidet med Leve hele livet.

Arbeidet med stortingsmeldingen skal være avsluttet innen utgangen av 2023.

Vedlegg:
Strategisk plan for arbeidet med Leve hele livet ble vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 13/21.
Prosjektgruppens mandat.

 

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder omsorgstjenesten