Ansvarshavende må ha godkjenning for denne typen arbeide. Om nødvendig må entreprenøren/utbyggeren utarbeide en varslingsplan som sammen med gravemeldingen skal forelegges politiet mhp. trafikkavvikling mv.

Vi viser her til Statens vegvesen håndbok-051, arbeidsvarsling. Brannvesen, ambulanse og kollektivtrafikk må også varsles om gravingen.

Etter gravearbeidet er ferdig utført, skal grøften igjenfylles fagmessig. Stedlige masser skal sorteres og brukes for oppbygging av underbygningen.
Overbygningen skal være lik eksisterende overbygning. Hovedgater/veger skal som hovedregel reasfalteres umiddelbart, andre gater/veger innen 2-3 uker.

Asfaltering skal utføres av et firma med utstyr og kompetanse for å gjøre en fagmessig jobb.

Oppstår setninger pga. dårlig komprimering eller feil bruk av masse, kan kommunen innen ett år forlange istandsettingen gjort på nytt.

Hvis asfalteringen ikke blir foretatt så raskt og med den kvalitet kommunen forlanger kan etaten velge å utføre arbeidet selv for ansvarshavendes regning. Når reparasjon av gravearbeidet er ferdig utført, skal det meldes fra til kommunens enhet for Tekniske tjenester.

Det vil da bli foretatt en befaring, og en endelig befaring innen ett år etter ferdigmelding er mottatt.

Ved graving i private veger må vegeier kontaktes i tillegg.

Ved graving i riks/fylkesveg, må Vegvesenet kontaktes