Plan- og bygningsloven § 20-1, regner opp hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Ikke alle tiltak må behandles av kommunens byggesakskontor. Noen tiltak kan gjennomføres uten byggesøknad, mens andre krever søknad og kan utføres av tiltakshaver selv. For tiltak som ikke er unntatt fra søknadsplikt, og for tiltak som ikke kan forestås av tiltakshaver selv, er det krav om at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll skal utføres av et ansvarlig foretak. Ansvarlige foretak i byggesaken innestår for at tiltaket blir utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling

Det er mye du kan bygge eller sette opp på egen grunn og i eget hus uten at du behøver å søke om tillatelse til det. Garasje, bod, levegger og antenner er eksempler på dette. Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du overholde forbud og krav i arealplaner for området du bor i, og det som står i loven og forskriftene. Kommunen kan også unnta andre mindre tiltak fra søknad.

Ta kontakt med kommunen for informasjon og dette.

Unntakene er videre utdypet i byggesaksforskriften kapittel 4

Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver uten krav om bruk ansvarlig foretak

Dette gjelder tiltak som er omfattet av søknadsplikt, men der det ikke er hensiktsmessig med et krav om at du skal benytte fagkyndig foretak med ansvarsrett. Dette er ikke til hinder for du lar oppgavene utføres av andre på dine vegne. Tiltakene dette gjelder er:

Søknadspliktige tiltak med krav om bruk av ansvarlig foretak

For tiltak som ikke er unntatt fra søknadsplikt, og for tiltak som ikke kan forestås av tiltakshaver selv, er det krav om at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll skal utføres av et ansvarlig foretak. Ansvarlige i byggesaker innestår for at tiltaket blir utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvaret for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har også ansvaret for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest. Ansvarlig søkers ansvar er utdypet i byggesaksforskriften kapittel 12-2

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. Ansvarlig prosjekterendes ansvar er utdypet i byggesaksforskriften § 12-3

Ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarlig utførendes ansvar er utdypet i byggesaksforkriften  12-4

Ansvarlig kontrollerende

Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. Ansvarlig kontrollerendes ansvar er utdypet i byggesaksforskriften § 12-5

Selvbygger

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende i byggesaken og for alle fagområder i tiltaksklasse 1. Selvbygger kan aldri godkjennes for kontroll. Der det stilles krav om kontroll, må denne gjennomføres av et uavhengig foretak. Regler for ansvarsrett som selvbygger er utdypet i byggesaksforskriften § 6-8

Flere opplysninger om byggeregler, søknadsskjemaer og blanketter til byggesaker finner du her

Søknad om dispensasjon om unntak fra planer og bestemmelser

Både søknadspliktige tiltak og tiltak som er unntatt søknadsplikt skal utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Hvis tiltaket ikke er i samsvar, kan tiltakshaver søke om dispensasjon. Dispensasjon er en tillatelse til å fravike bestemmelser som er gitt direkte i plan- og bygningsloven eller i plan og planbestemmelser som er vedtatt med hjemmel i loven. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dispensasjon kan bare gis etter særskilt søknad i en konkret sak, og under forutsetning av at hensynene bak bestemmelsen det gis dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved dispensasjon skal være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Det skal også ses hen til lovens formålsbestemmelse. Den som søker om dispensasjon må begrunne søknaden sin. Dette er viktig for at kommunen skal kunne vurdere om vilkårene for å få dispensasjon er til stede. Dersom begrunnelsen mangler vil kommunen ikke kunne gi dispensasjon. Mer informasjon finner du her.

Skjema for søknad om dispensasjon finner du i link under. Skjemaet kan fylles ut på skjermen og skrives ut. I byggesaker skal dispensasjonssøknaden følge som et vedlegg til selve byggesaken. Det kan imidlertid være lurt å avklare med kommunen om det bør søkes om dispensasjon før planlegging og prosjektering av tiltaket igangsettes.   

Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven.docm

Kommunal vei - søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra veglovens byggegrense

Søknad om privat avkjørsel fra kommunal vei.docm

Søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs kommunal vei.docm

Riks- og fylkesvei - søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra veglovens byggegrense

Skjemaer | Statens vegvesen