Ansvar og varsling:

  • Entreprenøren/utbyggeren som skriver under er ansvarshavende for gravingen og etterfølgende istandsetting.
  • Ansvarshavende skal sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og sørge for at bestemmelsene i Plan- og bygningsloven følges.
  • Før gravingen påbegynnes må entreprenøren/utbyggeren skaffe seg opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger o.l.
  • Gravemeldingen skal forvises alle aktuelle etater, jmf. skjema.
  • Ved gravemeldingen skal det vedlegges et kart M 1:1000 som viser nøyaktig avmerking hvor planlagt graving skal finne sted.
  • Entreprenøren/utbyggeren må selv avtale tid for evt. påvisninger av kabler, ledninger o.l med den aktuelle etaten.

Gravearbeidet må ikke settes i gang før det er gitt tillatelse til dette fra enhet for Tekniske tjenester og evt. påvisning har funnet sted

Andre bestemmelser:

  • Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi den blir utført i strid med anvisninger som er gitt, er ansvarshavende pliktig til å dekke alle kostnader som følge av skaden.
  • Gravingen må påbegynnes innen 3 måneder etter at gravetillatelse er gitt.
  • Dersom gravingen kan virke inn på fredete faste fornminner krever dette tillatelse fra vedkommende vernemyndighet.
  • Hvis gravearbeidet har et omfang som forutsetter tillatelse i h.h. til Plan-og bygningsloven skal utførende entreprenør/utbygger søke om dette, uavhengig av gravemeldingen.