Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset, og plan- og bygningslovens § 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt:

  1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Slik søker du dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev eller vedlagt skjema, og sendes skriftlig til kommunen. Søknaden skal si hva det dispenseres fra og dispensasjonen må begrunnes.

Søknaden skal inneholde:

  • Hvem som er tiltakshaver og søker
  • Gnr./bnr.
  • Situasjonskart
  • Beskrivelse av hva det ønskes dispensasjon for
  • Begrunnelse ift. de to vilkårene
  • Kvittering for nabovarsel

 

Behandlingstid

Dispensasjonssøknader skal behandles innen 12 uker. Noen saker kan behandles administrativt og noen skal behandles politisk. Dersom saken din skal behandles politisk vil saksbehandlingstid være avhengig av neste mulige politiske møte. Fristen løper ikke i den tiden søknaden er mangelfull eller at det ventes på uttalelse fra regionale og statlige myndigheter.

Lovhjemmel: Plan og bygningsloven kapittel 19