Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endring av arealplan

I utgangspunktet gjelder samme regler som for utarbeidelse av ny plan. 

Endringer av plan som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Ett eksempel på endring kan være justering av formålsgrense.

Før det treffes vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.

Ved en søknad om endring må det sendes et brev om hva som ønskes endret, hvorfor og med en kartskisse som viser ønsket endring. 

  • Vedlegg
Sist oppdatert 09. oktober 2017