Endring av reguleringsplan

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av ny plan. For noen reguleringsendringer er det lagt opp til en enklere prosess, etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som:

  • I liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
  • Ikke går utover hovedrammene i planen
  • Og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Slik søker du planendring

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. søknad om planendring skrives som et brev, og skal inneholde:

Søknaden skrives som et brev eller planinitiativ, og skal inneholde:

  • Hvem som er tiltakshaver og søker
  • Gnr./bnr.
  • Beskrivelse av og begrunnelse for ønsket endring
  • Forslag til endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser
  • Kartskisse som viser ønsket endring

Kommunen kan be om at forslaget skal utarbeides av fagkyndig. Vi anbefaler da at saken starter som et planinitiativ for område- og prosessavklaring. Planavdelingen vil foreta en vurdering av om saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Ved behov avholdes oppstartsmøte.

Behandlingstid

Når vi har mottatt forslaget til endring av plan, behandler vi saken så snart vi har kapasitet. Noen saker kan behandles administrativt og noen skal behandles politisk. Dersom saken din skal behandles politisk vil saksbehandlingstid være avhengig av neste mulige politiske møte. I henhold til plan og bygningsloven skal saken din være behandlet innen 12 uker. Tidsfristen gjelder fra forslaget er komplett.

Endring av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel revideres ca. hvert 4. år i forbindelse med rullering av kommuneplanen.