Næringsstrategi for Hemnes kommune

Oppfølging av næringsdrivende/ etablerere
Hemnes kommune har avtale med Rana Utviklingsselskap om etablererservice med oppfølging av etablerere og andre med veiledningsbehov. Det avholdes etablererkurs to ganger i året og Hemnes kommune kan dekke en del av deltageravgiften for innbyggere som er interessert i å delta. Ta kontakt med Bygdeutvikler for mer informasjon om denne ordningen. 

Etablerere fra Hemnes kan også få gratis eller rimelig veiledning hos Kunnskapsparken Helgeland gjennom deres forretningsutviklingsprosjekt. Kunnskapsparken kan i tillegg bistå gründere og etablerte bedrifter med å skaffe privat finansiering og offentlige virkemidler til forretningsutvikling og forskning. Kunnskapsparken Helgeland jobber også aktivt med å utvikle sterke næringsklynger og bedriftsnettverk som skal bidra til økt konkurransekraft, innovasjon og omstillingsevne i næringslivet, og kan bl.a. bistå med kobling mot eksisterende klynger og nettverk, samt søknad om finansiering. 
 

Kommunal næringsstøtte
Søknader om næringsstøtte fra Hemnes kommune sendes til postmottak@hemnes.kommune.no. Søknaden kan forventes å bli behandlet av formannskapet i første møte hvis vi har den hos oss senest tre-fire uker før møtet. Mindre saker avgjøres administrativt. Ta gjerne kontakt med Bygdeutvikler i forkant, og sett deg inn i Retningslinjer for behandling av økonomiske næringssaker i Hemnes kommune, som ble vedtatt i Kommunestyret den 11. februar 2021. 


Gründerstøtte
Hemnes kommune disponerer et gründerfond som skal tilgodese gründere i alderen 18 – 35 år med konkrete forretningsideer. Ordningen støtter de som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift fortrinnsvis i Hemnes kommune, og som faller utenfor Innovasjon Norges individuelle ordninger. Ta kontakt med Bygdeutvikler for mer informasjon om Gründerfondet, og søk her . Vi anbefaler deg også å ta en titt på Innovasjon Norges videopresentasjon med gode tips til startups og nyetablerere.

Gründere og oppstartsbedrifter kan få god hjelp fra Kunnskapsparken Helgeland og deres Inkubatorording. De bistår gründere og oppstartsbedrifter med utvikling og kommersialisering av forretningsideer som har innovasjonshøyde, samt nasjonalt og internasjonalt markedspotensial. 

Kommunestyret i Hemnes har bevilget støtte til å etablere en avdeling av Væxt på Hemnesberget. Fra og med våren 2021 kan Væxt tilby rimelige arbeidsplasser i et coworking- og kompetansemiljø for vekstbedrifter i det gamle hotellbygget på Hemnesberget. Væxt er også etablert i Mosjøen, Mo i Rana, Hattfjelldal, Sandnessjøen og Brønnøysund, og alle med arbeidsplass hos Væxt i Hemnes vil få tilgang til kontorplass også hos disse miljøene. For mer info, kontakt Bygdeutvikler.


Miljøfyrtårnordningen
Hemnes kommune er godkjent miljøfyrtårnkommune f.o.m. 2012. Dermed kan bedrifter/ virksomheter i Hemnes søke om å bli godkjent som miljøfyrtårnbedrifter. Hemnes har et nært samarbeide med Rana ang. sertifiseringsarbeidet. Les mer om ordningen her.  


Næringsteam Hemnes
Næringsarbeidet i Hemnes kommune er lagt til et næringsteam bestående av ordfører, rådmann, ass rådmann, teknisk sjef og bygdeutvikler. Teamet samarbeider tett med Okstindan natur- og kulturpark. Henvendelser om næring skal i utgangspunktet rettes til Bygdeutvikler


Okstindan natur- og kulturpark
Politkerne i Hemnes vedtok i Kommunestyremøtet den 21. juni 2018 å støtte en etablering av Okstindan natur- og kulturpark. Ut fra gjeldende parkplan er ONK nå etablert som en forening og jobber bl.a sammen med Hemnes kommune med næringsutvikling og veiledning for etablerere. ONK har pr. i dag rundt 60 partnere og drifter websiden visitokstindan.com . ONK samarbeider tett med Ranaregionen Næringsforening (RNF) og alle partnerne i ONK er automatisk medlemmer av RNF.

Venture North
Hemnes kommune samarbeider med kommunene Rana, Lurøy og Nesna i prosjektet "Venture North, Invest in Ranaregion". Prosjektet jobber strategisk med å tiltrekke eksterne virksomheter til regionen, markedsføre og analysere regionens fortrinn og mulighetsrom, samt profesjonalisere vertskapsarbeidet i regionen. Prosjektet ledes av Rana Utvikling. På nettsiden www.venturenorth.no presenters regionen og et utvalg ledige næringstomter i hver kommune.