Retningslinjer for behandling av økonomiske næringssaker i Hemnes kommune

 

Vedtatt i Kommunestyret sak 2/21 den 11. februar 2021

Rammer:

 • Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 – 2023 
 • Årlige økonomiske rammer i budsjett og bruk av fond
 • Delegasjon av politisk og administrativ myndighet
 • Administrativ kapasitet og kompetanse – evt. kjøp av tjenester

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 – 2023 forutsettes å ligge til grunn med sine prioriteringer og organisering inntil revisjon er foretatt. Retningslinjene skal derfor begrenses til å klargjøre mer detaljert hvordan økonomiske næringssaker bør behandles der dette ikke framgår av de overordna strategiene.
 

Prinsipp for forvaltning og tildeling av næringsstøtte fra Hemnes kommune sine midler til næringsformål:

Direkte næringsstøtte kan gis som tilskudd på nærmere angitte vilkår til næringsvirksomhet i Hemnes kommune. Søker som er bosatt eller vil bosette seg i Hemnes kommune skal prioriteres.
Hemnes kommune kan også selv benytte midler til næringsformål til aktiviteter/ prosjekter rettet mot næringslivet i kommunen.

Det kan gis støtte selv om bedriften/ virksomheten mottar støtte fra andre offentlige aktører, men støttenivået skal da vurderes ut fra den samla støtten som virksomheten mottar.
Samlet støtte må være innenfor rammene av bagatellmessig støtte etter EU sitt regelverk om offentlig næringsstøtte. Søker er ansvarlig for å oppgi samlet støttebeløp og vil også være ansvarlig for eventuelle krav om tilbakebetaling. Primærproduksjonen i landbruket er unntatt fra disse begrensningene av offentlig investeringsstøtte i h.h.t. EØS-avtalen.

Omfanget av bedriftsstøtte i forhold til kostnadene ved prosjektene:
Hemnes kommune legger til grunn avtrappende prosentvis støtte med økende investeringer, men da tilpasset kommunens prioriteringer av samlet næringsstøtte i forhold til andre sektorer. Det forutsettes i tillegg individuelle avveininger ang. forventet sysselsettingseffekt, innovasjon og vekstpotensiale, lokal konkurranse, tidligere støtte (siste 3 år) og støtte fra andre. Rådmannen benytter et verktøy for å unngå en mer vilkårlig vurdering fra sak til sak. Det bør gis noe høyere støtteandel ved støtte til immaterielle investeringer som kompetanseheving, produktutvikling, profilering o.l. – jfr. næringsstrategiene for Hemnes kommune.
 

Støtteformål:

Næringsstøtte kan gis til nyetablering og videreutvikling av bedrifter i Hemnes gjennom kompetanse-heving, produktutvikling, profilering m.m. - samt oppstartskostnader og fysiske investeringer.

Det gis ikke tilskudd til: 

 1. Det gis normalt ikke tilskudd til renter eller avdrag på lån, løpende driftsutgifter og aksjekjøp
 2. Det gis normalt ikke tilskudd til virksomheter hvis formålet er salg eller å unngå konkurs
 3. Det gis normalt ikke tilskudd til prosjekter som er ferdigstilte på søknadstidspunktet.
 4. Det gis normalt ikke tilskudd til arbeids- og anleggsmaskiner samt yrkesbiler hvis ikke disse er spesialinnredet for virksomheten. 
 5. Det gis normalt ikke tilskudd til overtakelse/ kjøp av virksomheter.
 6. Det gis normalt ikke kommunale garantier for lån eller underskudd.
 7. Det ytes normalt ikke lån fra Hemnes kommune.
   

Vilkår:

Igangsatte prosjekt/ tiltak med kommunal støtte må ferdigstilles før søknader om støtte til nye prosjekt ved samme virksomhet kan behandles.
Tilsagn om næringsstøtte kan ikke innvilges med lenger frist for ferdigstillelse enn 2 år. Prosjekter av lengre varighet kan imidlertid innvilges tilsvarende forlenget frist.
Hvis søker tidligere har misligholdt næringsstøtte fra Hemnes kommune, og dette ikke er brakt i orden, så kan dette være en selvstendig grunn til avslag på ny søknad.
 

Utbetaling:

Tilskudd utbetales i h.h.t. dokumentasjon av utgifter og egeninnsats i h.h.t. timeliste i samsvar med søknad når prosjektet er ferdigstilt. Det foretas kun en samlet sluttutbetaling. Dersom det foretas endringer i prosjektet underveis, skal dette meldes til kommunen uten opphold. Ved tiltak som krever offentlig godkjenning, skal disse framlegges før det foretas utbetaling.
 

Inndragning av tilsagn:

Dersom prosjektets innhold endres eller omfanget reduseres vesentlig i forhold til søknad og tilsagn, herunder at framdriftsplan og forutsetninger ellers har blitt vesentlig endret i forhold til behandlet søknad. Det skal uansett foretas en forholdsvis avkortning av tilskuddet dersom bare deler av prosjektet er gjennomført.
Dersom søkeren har gitt feil eller mangelfulle opplysninger om forhold som gjelder prosjektet.
Dersom søkeren søker gjeldsforhandlinger, går konkurs, eller virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen.
 

Krav til søknad:

Skriftlig søknad om tilskudd til næring bør inneholde følgende informasjon. Ved mangelfull informasjon vil saksbehandler ta kontakt for ytterligere opplysninger og bistand.

 • Informasjon om søker: Navn, Adresse, telefon, e-post, evt. organisasjonsnr., kompetanse
 • Bankkonto tilskudd skal utbetales til
 • Beskrivelse av tiltak/prosjekt: Forretningside, marked, kunder, konkurranse, status for prosjektet, søknadsbeløp, begrunnelse og målsetting for prosjektet.
 • Budsjett for tiltaket: Hva midlene skal brukes til (investering, markedsføring, opplæring m.m.)
 • Finansieringsplan: Oversikt over egenkapital, banklån, andre tilskudd eller finansieringskilder
 • Plan for gjennomføring av tiltak/prosjekt med tidsløp.
 • Driftsbudsjett for virksomheten – minst 2 år (der dette er mulig)
 • Skatteattest
 • Firmaattest (for etablerte bedrifter)
 • Regnskap forrige år (for etablerte bedrifter)

Søknad om tilskudd til næring sendes skriftlig pr. e-mail til postmottak@hemnes.kommune.no eller pr. brev til Hemnes kommune.

 

Søknadsbehandling/delegasjon

Kommunestyret delegerer til formannskapet behandling av alle søknader om næringsstøtte med tilsagnsbeløp mellom kr 25 000.- og kr. 500 000.-. Vedtak gjøres etter innstilling fra rådmann.

Kommunestyret delegerer til rådmann behandling av alle søknader om næringsstøtte med tilsagnsbeløp mindre enn kr. 25 000.- - samt disponeringen av årlige budsjettmidler avsatt til næringsformål brukt til kommunens egne næringsaktiviteter. Unntatt er midler brukt til lønn til kommunens egne ansatte.

Vedtak i administrativt håndterte næringssaker skal legges som referatsaker til Formannskapet.

Team Hemnes skal fungere som et rådgivende organ ved gjennomgang av alle søknader om næringsstøtte.

Det praktiseres løpende søknadsmottak uten faste søknadsdatoer. Søkere gis tilbakemelding om saksgang og forventet saksbehandlingstid senest innen 3 uker etter mottatt søknad.

Søknader som inneholder opplysninger av konkurransemessig betydning eller sensitive personopplysninger skal unntas offentlighet.

 

Klage:

Vedtak kan påklages hvis det kan påvises saksbehandlingsfeil eller urimelig forskjellsbehandling. Skjønnet som ligger til grunn for utmåling av støttenivået er ikke gjenstand for klage.