GEBYRER OG TOMTEKOSTNADER PÅ EN TOMT I ET KOMMUNALT BOLIGFELT

Følgende utgifter påløper:

  • Tilknytningsgebyrer
  • Tomtegrunnkostnader
  • Oppretting av matrikkelenhet (fradeling og oppmåling)
  • Tinglysningsgebyr
  • Dokumentavgift
  • Byggesaksgebyr 
  • Anleggsbidrag – strøm

Tilknytningsgebyr:
Dette gebyret omfatter tilkobling til vann, avløp og refusjon for opparbeidelse av veger i boligfeltet. Gebyret beregnes ut fra boligens størrelse. Satsen for vann og avløp er lik, og justeres hvert år for prisstigning. Tilknytningsgebyret for vann og avløp har et minstebeløp som tilsvarer prisen for en bolig med et bruksareal (BRA) 240 m2. For boliger over 240 m2 betales gebyret for faktisk areal. Tilknytningsgebyret bygger på et regelverk som tilsier at deler av gebyret skal ilegges merverdiavgift. .

Kommunen har en rekke (gamle) tomter der tilknytningsgebyret er redusert. Reduksjonen er fra 20 – 100%. Det vil si at for noen tomter er tilknytningsgebyret kr. 0. Se tomtebeskrivelsen for hver enkelt tomt for å finne ut hvor stor reduksjonen er.

Tomtepris:
Noen boligfelt eies av private, og noen (få) eies av kommunen. Hos noen eiere får man kjøpe tomta, mens andre utsteder kun festekontrakter. Det er derfor vanskelig å si eksakt hva tomteprisen blir for de enkelte tomtene. Prisen varierer fra boligfelt til boligfelt, og fra grunneier til grunneier. Som en tommelfingerregel kan man gå ut fra hvis man kjøper tomten vil prisen komme opp mot kr. 50.000,-. For festetomter kan man påregne en årlig leie på mellom 1 og 2 kroner pr. m2 tomt.

Fradeling av tomt (oppretting av matrikkelenhet) medfører gebyrer til oppmåling, tinglysning og dokumentavgift., jf. satser på «Sjekke ledige tomter»

Byggesaksgebyr:
Byggesaksgebyr blir ilagt når boligen byggemeldes.

Anleggsbidrag strøm:
Ved tilknytning av strøm til boligen krever Helgelandskraft inn et anleggsbidrag for delvis dekning av utbyggingskostnadene i boligfeltet. Størrelsen på anleggsbidraget vil variere ut fra hvilke kostnader som er forbundet med framføringen av strøm. For å få en eksakt pris for de enkelte tomter må Helgelandskraft kontaktes.


Kostnadseksempel for Bjerkalia hvor kommunen er grunneier:

Bjerkalia II er det nyeste opparbeidede boligfeltet i Hemnes kommune og kostnader innenfor dette boligfeltet vil bli følgende i 2023 (inklusiv mva): 

Tilknytning vann:
Bolig med et areal på inntil 240 m2 BRA (bruksareal bolig): kr. 82 737,60
For areal over 240 m2 BRA betales kr. 344,74,- pr. kvadratmeter

Tilknytning avløp:
Bolig med et areal på inntil 240 m2 BRA (bruksareal bolig): kr. 82 737,60
For areal over 240 m2 BRA betales kr. 344,74,- pr. kvadratmeter

Tomtepris:
kr. 56,03 pr. kvadratmeter tomteareal + administrasjonsgebyr for salg av kommunal eiendom kr. 2 789,-

Oppmåling:
kr. 20 250,00,- (tomtestørrelse inntil 2 daa.)

Tinglysning (statlig gebyr):
kr. 1 050,00,- (Eiendom og skjøte/festekontrakt)

Dokumentavgift (statlig gebyr):
2,5 % av kjøpesum

Byggesaksgebyr:
kr. 8 924,80,- for boliger inntil 300 m2 BRA 

Anleggsbidrag for strøm (Helgelandskraft):
Ca. kr. 40 000,00,-