Ordføreren har i følge Kommuneloven i oppgave å lede møtene i kommunestyret og formannskapet. Han er kommunens rettslige representant, og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre. Ordføreren har møte og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett der han er valgt medlem.

I det daglige har ordføreren tett kontakt med rådmannen på vegne av de folkevalgte. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, og har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv.

 

Varaordfører:
Varaordfører er Bjørn-Terje Nilssen(FRP). Han er stedfortreder ved ordførers fravær.