Målgruppe:

 • Registrerte eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel som eier til en eiendom)
 • Registrerte festere av grunneiendom eller festegrunn
 • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår:

Oppmålingsforretning skal blant annet avholdes hvis du skal:

 • Opprette ny matrikkelenhet ved fradeling
 • Opprette del av grunneiendom eller jordsameie som egen festegrunn for bortfeste for mer enn ti år
 • Opprette varig eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal for eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • Registrere eksisterende umatrikulert matrikkelenhet (umatrikulert grunneiendom eller festegrunn)
 • Overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved arealoverføring eller grensejustering
 • Klarlegge eksisterende grense
 • Sette ned grensemerke som er blitt borte

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Pris for tjenesten:

Lover og forskrifter:

Veiledning:

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om:

 • Hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
 • Hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
 • Eier- og festeforhold
 • Grenser og naboeiendommer vist på kart

Skjema:

Søknad sendes til post@hemnes.kommune.no

Saksbehandling:

Ved matrikkelføring av en sak som krever oppmålingsforretning, skal kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Den som bestyrer oppmålingsforretningen skal meddele tid og sted for forretningen. Varselet skal sendes til den som har krevd forretningen og alle som har grunnbokshjemmel til (eller kan godtgjøre at de eier) tilstøtende grunn. Det skal føres protokoll fra oppmålingsforretningen.

Saksbehandlingstid:

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen som hovedregel innen 16 uker.

Klage:

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson - Kjetil Sjåvik 

Telefon - 75 19 71 49/913 90 965

Epost - kjetil.sjaavik@hemnes.kommune.no