Målgruppe:

Hus- og bygningseiere

Kriterier/vilkår:

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
  • Du må lage en sameiebrøk for hver seksjon
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
  • Hvis det er flere bruksenheter på eiendommen, må alle være del av seksjoneringen
  • Du kan bare søke for én grunneiendom
  • Den seksjonerte boligen må være en lovlig bolig etter reglene i plan- og bygningsloven
  • Det må være mulig å opprette parkeringsplass
  • Du må oppgi om enheten skal brukes til bolig eller næring

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Pris for tjenesten:

Betalingssatser og gebyrer i Hemnes kommune

Lover og forskrifter:

Veiledning:

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

Se veiledning til utfylling av skjemaene

Skjema:

Saksbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid:

Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

Klage:

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson - Kjetil Sjåvik 

Telefon - 75 19 71 49/913 90 965

Epost - kjetil.sjaavik@hemnes.kommune.no