Barn & Unge

Hvordan kan Hemnes bli den beste oppvekstkommunen på Helgeland?

SKOLE OG BARNEHAGE
Kompetanse og kompetanseheving fremheves som viktig i flere innspill. Skole og barnehage må satse mer på psykososial og fysisk utvikling. Andre ting som nevnes hyppig i høringsuttalelsene er gjeninnføring av skolematordning, psykisk helsearbeid inn i skole og barnehage, skolehelsetjeneste på alle skoler, samt styrking av foreldrerollen – foreldreveiledning. Spesielt nevnes foreldreveiledning i forbindelse med holdningsskapende arbeid og arbeid mot mobbing. Tverretatlig, forebyggende og koordinerende arbeid vurderes som sentral i mange innspill.

BARNEVERN
Barnevernet må jobbe forebyggende med tanke på styrking av foreldrerollen. Tverretatlig samarbeid og en mer positiv profilering av tjenesten fremheves som viktig.  

KULTURSKOLEN
Kulturskolen bør gi tilbud i alle sjangre og på alle tettsteder. Kulturskolen bør også inngå i et tverretatlig samarbeid med andre tjenester i kommunen som jobber med barn og unge.

HELSESTASJONENE
Spesiell oppfølging av unge mødre – jordmortjenesten beskrives som spesielt viktig. Videre nevnes kursing og kompetanseheving rette mot foreldre. Helsesøstertjenesten inn i skolen; her bør kommunen følge nasjonale føringer. Samlokalisering av helsesøstre, jordmor, familieveileder, psykisk helse, barnevern og legetjenesten. Gir samlet kompetanse og mulighet for utarbeiding av bedre samarbeidsrutiner. Samlokalisering av tjenester rettet mot barn og unge nevnes i flere innspill.

PSYKISK HELSE / RUS
Det beskrives i flere innspill behov for ressurser rettet mot psykisk helsearbeid både i barnehage og skole. Miljøterapeutisk arbeid må inn i skolene, og skolene må ha rådgivere med sosialpedagogikk.

UNGDOMSKLUBBENE         
Beskrives i innspillene som en viktig arena for ungdommene, og ungdomsklubbene må få en sentral plass i planarbeidet. Ungdommene må med i planarbeidet, og det er behov for mer kompetanseheving blant de som jobber i ungdomsklubbene. Ungdomsklubbledere bør i større grad inkluderes i skolen, og det bør utarbeides en felles plan og visjon for klubbene i Hemnes

ORGANISERING BARN OG UNGE
Kommunen bør skaffe oversikt over ansattes kompetanse i ulike enheter. Det må vurderes hvilken kompetanse det er behov for, og skaffe til veie det som eventuelt mangler. Tjenesten rettet mot barn og unge bør samlokaliseres i et felles kompetansesenter i kommunen – samlokalisering av faggruppene. Kommune bør jobbe etter en organisasjonsmodell som ivaretar hele oppvekstmiljøet. Flere innspill nevner behov for å etablere enhet for oppvekst.

FRIVILLIGHET
Det bør etableres et samarbeid mellom frivillige og kultur, skole/ barnehage, synkronisere skoler, barnehage, frivillige, kunstnere og lokale bedrifter på tvers av kommunen. Bruke det lokale næringslivet i langt større grad. Fysisk fostring for barn og unge på lavterskelnivå nevnes også i forbindelse med frivillig arbeid.

TVERRFAGLIG SAMARBEID
Nevnes hyppig med tanke på å få mer ut av eksisterende ressurser i kommunen. Det beskrives et behov for en koordinerende enhet. Kommunens ulike tilbud må styrkes. Det må drives holdningsskapende og forebyggende arbeid i en tverretatlig regi. Alle innbyggere må bli ivaretatt og sett med sine behov – mennesket i fokus. Gjennom tverretatlig samarbeid legges det til rette for felles verdier, fremme positive holdninger til samarbeid, oppmuntring, kreativitet og vilje

 

Helse & Omsorg

Hvordan kan Hemnes være en kommune der det er lett å leve sunt og harmonisk

HELSEFREMMING
Arbeid, aktivitet og sysselsetting – området det må jobbes med. Det er behov for tydelige og dyktige ledere. Legetjeneste og øvrig helsetjeneste bør samordnes for slik å fremstå som mer robuste tjenester.  Kommunen må legge til rette for naturopplevelser og friluftsaktivitet. Kommunen som arbeidsgiver må vise forståelse, respekt og vise verdighet. Det må gis god og konkret informasjon om dagens tilbud fra kommunen til befolkningen. Tilhørighet/ identitetsskaping til hele kommunen må prioriteres. Satse på langsiktige mål – helhetstenkning – resultater kommer på lang sikt.

ORGANISERING
Helse og omsorg er foreslått organisert som to enheter, og det er flere innspill som foreslår sammenslåing av de to legekontorene.

FOREBYGGING
Kommunen bør prioritere forebyggende og helsefremmende tiltak. Fokuset bør ligge på å forebygge livsstilssykdommer. Den eksisterende kompetansen må systematiseres og løftes fram. Kommunen har behov for en Frisklivssentral.

FRIVILLIGHET
Viktig at alle i prosjektet er kjent med rammene for jobbingen med Frivilligplan. Perspektivet må være tverrsektorielt når det gjelder helhetlig tenkning og inkludering av frivillige

Hvordan kan Hemnes være en god kommune å bli gammel i?

TILBUD

Kulturtilbud og aktivitet – det må legges opp til et samarbeid med pårørende og frivillige.  

Det er viktig å fange opp behov for dagbehandling.

Kompetanseløft og tverrfaglig samarbeid der fastlegene mer enn i dag inngår i samarbeidsteam

Jobbe systematisk med eldre - allsang/ fester og individuelt. Musikk har nær sammenheng med livskvalitet.

 

KOMPETANSE
Riktig bruk av allerede ervervet kompetanse, kompetanseplan må rulleres, det må være rett kompetanse på rett plass, og fagkompetansen må rendyrkes.

ORGANISERING
Samlokalisering av alle helsetjenester og psykiatritjeneste – bedre samordning og kompetanseutveksling. Bedre utnyttelse av ressurser. Det faglige samarbeidet mellom de ulike tjenestene må være tett, og samarbeidet må foregå nærmest brukeren.

Hvordan kan Hemnes være en god kommune for mennesker med behov for tilrettelagte tjenester

FOREBYGGING
Det bør etableres familietjeneste der kompetansen samles. Det bør opprettes en koordinator for barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester.

REHABILITERING
Kommunen må vurdere om dagens tilbud er godt nok, og videre vurdere samling av korttidsplasser på ett senter. Vurdere om eksisterende ressurser og kompetanse nyttes på best mulig måte. Rehabilitering og hverdagsrehabilitering må settes på dagsorden. Egne team i forbindelse med hverdagsrehabilitering. Oppnår kontinuitet, samkjøring og tverrfaglighet.

FRIVILLIGE
Tverrsektorielt arbeid i forbindelse med helhetlig tenkning og inkludering av frivillige. Det beskrives et behov for en Frivillighetskoordinator. Lavterskeltilbud må etableres og koordineres.

TILBUD
Støttekontaktordningen er redusert, og etterspørsel er økende. Det foreslås å organisere støttekontakttilbudet som miljøarbeid

PSYKISK HELSE OG RUS
Kommunen bør kartlegge behov for bolig med heldøgnsoppfølging. Eksisterende ressurser må utnyttes på en bedre måte. Det er behov for kursing/ opprettholdelse av kompetanse

Hovedmålgruppen for denne tjenesten må defineres

Bygge opp ungdomsklubbene – legge til rette for rusfrie arrangement.

Fokus på psykisk helse i skolene – barn og unge burde bli utstyrt med verktøy for på best mulig måte kunne håndtere konflikter.

Forebyggende arbeid i forbindelse med mobbing - lære barn å stå opp for hverandre

Gi barn og unge et møtested – fang opp barna og gi dem et tilbud – ikke bygg ned, men styrk allerede eksisterende tilbud.

Holdningsskapende arbeid – både hos foreldre og andre voksne som omgås barn og unge.

Tjenesten Psykisk helse og rus bør drive forebyggende arbeid. Det er behov for flere fagfolk, og er et område kommunen bør satse på. I den forbindelse nevnes økt stillingsstørrelsen til psykisk legetjeneste. Det må drives koordinerende arbeid for mennesker med lidelser innenfor rus og psykiatri

Eldre mennesker – en glemt gruppe i den psykiske helsetjenesten. Dette må kommunen følge bedre opp.