I regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn - "Flere år – flere muligheter" vises det til at alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

Med kvalitetsreformen Leve hele livet vil regjeringen konkretisere dette arbeidet med et Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. Arbeidet må baseres på et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter, arbeids- og næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Programmet skal utfordre den eldre befolkning til selv å engasjere seg i planlegging av egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Samtidig blir det viktig å sørge for at også helse- og omsorgssektoren gjør sin del av arbeidet ved å skape aldersvennlige sykehus, sykehjem, botilbud og tjenester.

Det er etablert et råd for aldersvennlig Norge, som avløser Statens seniorråd. Det skal også etableres et Senter for aldersvennlig Norge som skal være ansvarlig for det operative i programmet, i tillegg til å være sekretariat for rådet. Inntil senteret er etablert vil Helsedirektoratet være ansvarlig for det operative arbeidet i programmet og være sekretariat for rådet. Gjennom samarbeidsavtalen med Regjeringen om Leve hele livet, vil KS bidra til et aldersvennlig samfunn. KS  får et særskilt ansvar i å utvikle et nasjonalt nettverk av aldersvennlig byer og lokalsamfunn.   

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har fem hovedelementer:

  • Planlegg egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv
  • Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn 
  • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
  • Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter 
  • Seniorressursen – ta i bruk den ressursen eldre representerer i arbeidsliv og frivillig arbeid

 Det henvises forøvrig til følgende sentrale sider: