Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre – har 5 innsatsområder. Ett av de er Et aldersvennlig samfunn, det er også det største området og det som er mest sektorovergripende.

Målgruppe

Målgruppen for reformen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker. En bonus er at det som er aldersvennlig er vennlig for alle!

Ansvar

Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.

Denne stortingsmeldingen inviterer de eldre selv og befolkningen for øvrig til å være med på å skape et mer aldersvennlig Norge. Aldringen av befolkningen berører alle samfunnsområder, markeder og sektorer.

Arbeidet med å utvikle aldersvennlige samfunn må bygge på et bredt partnerskap mellom offentlige myndigheter i stat og kommune, arbeids- og næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Kommunen skal utfordre den eldre befolkning til selv å engasjere seg i planlegging av egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Samtidig blir det viktig å sørge for at også helse- og omsorgssektoren gjør sin del av arbeidet ved å skape aldersvennlige sykehus, sykehjem, botilbud og tjenester.

Hva er et aldersvennlig samfunn?

KS` veileder og håndbok er et smart sted å begynne: https://www.ks.no/aldersvennlig.

Universell utforming er en forutsetning for utvikling av mer aldersvennlige lokalsamfunn, men det handler om mye mer enn det. Det handler om digitalisering, tilrettelegging med hjelpemidler, klart språk, gode møteplasser på tvers av generasjoner, tilgjengelighet, seniorpolitikk og mye mer.

Inviter oss inn!

Hvis Hemnes kommune skal lykkes med å skape aldersvennlige lokalsamfunn, trenger vi at flest mulig bidrar! Alle kommunale fagområder, privat næringsliv, frivillige organisasjoner – altså kirken, kjøpesenteret, teknisk avdeling, legekontoret, lokalbedriften, idrettslaget, den lokale kafeen, rådhuset, biblioteket, drosjen, bygdelaget, teaterlaget, frisøren, turistforeningen osv.

Vi vil gjerne inviteres inn for å snakke om dette. Vi ønsker også å komme tidlig på banen ifm nyetableringer, utviklingsprosjekt, byggeprosjekt, alt av planarbeid m.v.

Kontaktinformasjon

Lars Tore Hatten
tlf: 901 72 780

Kari Lillebjerka
tlf: 978 99 965

epost: Postmottak@hemnes.kommune.no