Etter mange års bortfall er tilskudd til grøfting nå gjeninnført. Kommunen har riktignok støttet slike tiltak gjennom Robust Landbruk, men nå har ordningen blitt gjeninnført som egen ordning og ekstern finansiering. Nytt i forhold til den tidligere ordningen er at det nå kan ytes støtte også til planering og omgravning der formålet er å drenere arealet. Hemnes kommune har fått tildelt en ramme på kr 160.000,- på denne ordningen. Hvis det blir knapt med midler, kommer vi til å skjøte på potten fra den lokale tilskuddsordningen «Robust Landbruk». Etter hva vi har oversikt på nå, er det fortsatt rikelig med midler til fordeling i Hemnes. Det er tre års arbeidsfrist på disse tiltakene, derfor er det viktig å få inn tilstrekkelig med søknader for å sikre en god aktivitet de nærmeste årene.

Om ordningen:

Både eier og leir av arealet kan søke tilskudd. I utgangspunktet er det kun arealer som tidligere er grøftet som er tilskuddsberettiget. Det heter også at det ikke kan gis tilskudd hvis tiltaket er påbegynt før søknad er innvilget. Det er kommunen som er vedtaksmyndighet, og søknad skal sendes kommunen på eget skjema https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema

Her er det nederste skjemaet som skal brukes (SLF-skjema Søknad om tilskudd til drenering).Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke.  Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.

Det er tre års arbeidsfrist for å gjennomføre tiltakene fra søknaden er innvilget.

Kommunen vil behandle søknadene fortløpende etter som vi får dem inn, men siste frist settes til 1. oktober.


PLANLEGGING:

Helgeland Landbruksrådgivning tilbyr planlegging av grøfter. Dette vil kunne omfatte en befaring for å diskutere problemene og mulige løsninger. Ut fra dette vil de kunne planlegge prosjektet. Kontaktperson: Knut Alsaker Tlf 75020055 Mobil: 95132554

Epost: knut.alsaker@lr.no

De vil da lage:

  • Grøfteplan inntegnet på kart

  • Kostnadsoverslag over tiltaket

  • Arbeidsbeskrivelse med rørtype, dimensjon, dekkemateriale. 

  • Ferdig klargjort søknadsskjema for søknad om tilskudd for de tiltakene som er berettiget tilskudd.

Tiltak og virkning av tiltaket beskrevet i miljøplan trinn 2.

Etter grøftingen er gjennomført kan vi med hjelp av GPS tegne grøftene inn på kart.

Kostnad:

Timebasert medlemstjeneste: kr 500,- pr time.  For ikke-medlemmer er prisen 700 kr pr time.
Reisetid og kjøring faktureres ikke.