Status som omstillingskommune

Hemnes kommune ble i 2021 tildelt status som regional omstillingskommune, og omstillingsorganisasjonen var operativ fra høsten 2021 etter nødvendig forarbeid og forankring. 

I november 2023 søkte kommunen om statlig omstillingsstatus. Søknaden vil vi få svar på i løpet av våren 2024. Tilskudd ut året er allerede finansiert gjennom regionale omstillingsmidler og bevilgning fra KDD på fire millioner.

Hva er innsatsområdene for omstillingsprogrammet?

  • Industriutvikling

Grønn industri, mindre klimaavtrykk, sirkulær,- bærekraftig produksjon, leverandørindustri m.m.

  • Nyskaping i eksisterende næringsliv

Utvikling av eksisterende næringsliv, samarbeid, nettverksbygging, kompetanse. Nyetableringer av bedrifter m.m.

  • Opplevelsesnæringen

Utvikle eksisterende næringslivsaktører, nyetableringer, samarbeid, produktutvikling, lokalmat m.m.

  • Attraktivt bosted

Attraktive boliger, stedsutvikling, markedsføring m.m.

  • Attraktivt næringsliv

Oppdaterte planer, tilgjengelige næringsarealer og næringsvennlig kommune. Samarbeid med næringslivet m.m.

Hva kan det søkes om?

Programmet disponerer midler som er mottatt fra stat og fylkeskommune. Midlene er søkbare og kan bidra til finansiering av forstudier eller forprosjekt. Søker må enten være registrert i Hemnes eller ha hovedtyngden av tiltaket (det vil si skape lokale arbeidsplasser) i Hemnes kommune. Midlene kan i all vesentlighet bli brukt til forstudier og forprosjekt, med hensikt å avklare hvorvidt et prosjekt er drivverdig og eventuelt også kvalifisert for ytterligere finansiering for hovedprosjekt gjennom andre statlige virkemiddelordninger. En egenfinansiering i prosjektene må påregnes. 

Søk om midler