Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Hemnes kommune herved oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hagen i Korgen, planid 1982002. Hensikten er å oppdatere planen i forhold til etablert bruk, samt å oppdatere planbestemmelsene slik at de harmonerer med innbyggernes forventninger og samfunnssituasjonen i dag.

Plandokumentene legges her ut til offentlig ettersyn.

Innspill til planen bes rettes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen, eller postmottak@hemnes.kommune.no innen 20.07.2021.