Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Innarbeidet i planen er det også en kommunal «Forskrift om bruk av motorkjøretøyer» vedtatt av kommunestyret 07.11.1996. Formannskapet vedtok i januar 2015 revisjon av vinterdelen av denne planen bl.a. som et ledd i planarbeidet med å etablere åpne løyper for rekreasjonskjøring – jfr. Stortingets vedtak 07.05.15 om endringer i Motorferdselloven og «Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag».

Lovendringen og etableringen av åpne løyper vil påvirke kommunens behandling av dispensasjonssøknader, og det er derfor behov for å se løypene, dispensasjons praksis og tilhørende bestemmelser i sammenheng. Revisjon av planen forutsetter derfor også endring av lokal forskrift som er knyttet til motorferdselsplanen.

I ny plan og forskrift foreslås det at all kjøring med direkte hjemmel i Motrorferdselsloven og Nasjonal forskrift skal være tillatt – også i A-områder. Disse bestemmelsene tillater kun nyttekjøring, og det er derfor ikke hensiktsmessig at denne kjøringen skal begrenses av strengere kommunale bestemmelser – selv om kommunestyret kan vedta begrensninger i forhold til Nasjonal Forskrift.

I tillegg til tilpasning til bestemmelsene knyttet til nytt åpent løypenett med egen forskrift, åpner også løypenettet opp for en endret dispensasjonspraksis på noen områder. Kjøring med dispensasjon etter § 5, pkt. b i Nasjonal Forskrift (varig funksjonshemning) er utbredt i Hemnes, men med et åpent løypenett for rekreasjonskjøring bør det meste av dette behovet være dekket ved rekreasjonskjøring i det åpne løypenettet og på store islagte vann. Derfor bør dispensasjoner etter § 5, pkt. b bare innvilges ved helt spesielle behov for kjøring utenom løypene i B-områdene. På store islagte vann (C-områder) i tilknytning til løypenettet bør det som regel gis dispensasjon for tur- og isfiskekjøring etter § 5, pkt. b i Nasjonal Forskrift.

Det generelle nattforbudet foreslås utvidet fra kl. 04.00 til kl. 06.00 av hensyn til allmennhetens behov for nattero og harmonisering med regelverket for det åpne løypenettet. Det kan dispenseres fra denne bestemmelsen ved spesielle behov – f.eks. tunge transporter som må skje på skareføre.

De øvrige endringene foreslås pga. behovet for tilpasning til endringer i nasjonale lover og forskrifter og lokale bestemmelser ang. åpent løypenett for rekreasjonskjøring. 

Fristen for uttalelse er satt til 01.08.15. Uttalelser sendes til Hemnes kommune tekniske tjenester, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller epost haakon.okland@hemnes.kommune.no. Saksbehandler er Håkon Økland, tlf 75 19 71 46.

Dokumenter og vedlegg:

Forskrift om bruk av motorkjøretøy i snødekt utmark og på islagte vassdrag i Hemnes kommune 2015.docx

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.doc.PDF

Motorferdsel vinterplan 1996.pdf

Nasjonal forskrift pr. 2009.doc.PDF

Områdeinndeling.pdf

Prop.35L - nov 2014.pdf.PDF

Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag – høring vinterplan.PDF