omsorg.jpg

Gjennomføring av brukerundersøkelsen

Annethvert år gjennomfører omsorgstjenesten brukerundersøkelse. Det er KS som har utarbeidet undersøkelsen BedreKommune som Hemnes bruker. Målgruppen for undersøkelsen er brukere av omsorgstjenestene og deres pårørende. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. november til 9. desember 2012. Nettportalen www.bedrekommune.no brukes til gjennomføring av undersøkelsen. Her kan alle som ønsker det hente informasjon og resultater. Gjennomføringen skjer i samarbeid med Frivilligsentralen, som stiller med mange frivillige.

Resultat av brukerundersøkelsen
Svarprosenten er betydelig lavere for pårørende/ brukerrepresentanter for institusjon og utviklingshemmede og for brukere av hjemmetjenesten sammenliknet med 2010.

Resultatene viser at brukerne i snitt er godt fornøyd med de tjenester som leveres. Samlet sett ligger besvarelsene over landsgjennomsnittet på de fleste områder.

Institusjon sykehjem og boliger med heldøgns tjenester
Samlet for pårørende er det et resultat på 0,1 over landsgjennomsnittet, mens det i 2010 var 0,4 over gjennomsnittet.  Beboerne er mer fornøyd enn pårørende. De laveste resultatene er knyttet til informasjon om klagemulighetene, informasjon om aktivitet og kultur, og brukermedvirkning i utarbeidelse av planer.

Beboerne har et samlet resultat på 0,2 over landsgjennomsnittet. De er mer fornøyd på Hemnesberget enn i Korgen.

Hjemmetjenesten
Landsgjennomsnittet har samlet økt med 1,5 mens Hemnes kommune har økt med 1,7. På alle områder ligger vi over landsgjennomsnittet noe som også var tilfelle i 2010.

Utviklingshemmede
Landsgjennomsnittet har samlet økt med 0,1.

Resultatet viser at scoret fra brukerne i snitt ligger likt med landsgjennomsnittet, og fra brukerrepresentantene 0,3 under landsgjennomsnittet. Sammenliknet med undersøkelsen i 2010 er det på samme nivå.

Konklusjon
Generelt er det grunn til å være tilfreds med resultatet. Hemnes kommune ligger over landsgjennomsnittet på flere av områdene. Det betyr ikke at vi ikke har et forbedringspotensial. Undersøkelsen viser behov for bedre kontakt og informasjon mot pårørende i institusjon og bemannede boliger. Det som peker seg ut i svaret fra brukerrepresentantene i miljøtjenesten, er samordning mot andre tjenester og informasjon opp mot brukerrepresentantene. Dette skal tjenesten selvfølgelig ta på alvor og bli bedre på. Et konkret tiltak er utarbeidelse av nye tjenestebeskrivelser for alle tjenestene.

Svarene gir tjenesten et godt utgangspunkt for å arbeide med videreutvikling av tjenesten. En slik undersøkelse er veiledende og helt nødvendig for det videre arbeidet. Kvaliteten skal være kontinuerlig i fokus, og tjenesten er under fortløpende vurdering og utvikling.

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder